Lý thuyết TOT động

Lý thuyết TOT động Theo Myers (1984), doanh nghiệp có thể xác định CTV mục tiêu nhưng thay đổi theo từng thời kỳ, do tác động của môi trường vi mô và vĩ mô, doanh nghiệp không thể ngay lập…

Theo Lý thuyết Keynes và Lý thuyết bầy đàn (Banerjee, 1992; Chari và Kehoe, 2004) thì cơ chế phản hồi khách quan và chủ quan được kích hoạt. Trước những thông tin về cuộc suy thoái tài chính đến gần…