Thuật ngữ “phát triển bền vững” (Sustainable Development) lần đầu tiên được nhắc đến trong “chiến lược bảo tồn thế giới” năm 1980 [35]. Chiến lược này thúc dục các nước soạn thảo chiến lược bảo tồn của mỗi quốc…
Cách thức tăng trưởng xanh

Hiện nay vẫn chưa có sự thống nhất về định nghĩa TTX. Khái niệm TTX được nhiều tổ chức đưa ra. Một số định nghĩa điển hình về TTX như Bảng 1.1: Từ các định nghĩa trên, có thể thấy…

TTX không bắt nguồn từ lý thuyết kinh tế mà là một tầm nhìn được đưa ra bởi các nhà hoạch định chính sách trong nỗ lực để tìm ra phương thức vừa tăng trưởng kinh tế vừa đảm bảo…

Đối với các Bộ tại Việt Nam như Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng không xây dựng chiến lược TTX mà ban hành chương trình hành động của các Bộ này theo các mục…
Tăng trưởng xanh cấp doanh nghiệp

Vai trò chiến lược tăng trưởng xanh đối với doanh nghiệp Ở cấp độ doanh nghiệp chiến lược TTX có ba vai trò quan trọng [66]: (1) Giúp doanh nghiệp ra quyết định, thay đổi hoạt động, và duy trì…