Do xuất phát từ tiếp cận tăng trưởng kinh tế ở các khía cạnh khác nhau nên đã có nhiều khái niệm về tăng trưởng kinh tế khác nhau. Có thể nêu ra một số khái niệm tiêu biểu về…

Thước đo tăng trưởng kinh tế được xác định theo các chỉ tiêu trong hệ thống tài khoản quốc gia gồm có: tổng giá trị sản xuất (GO), tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tổng thu nhập quốc dân (GNI),…