Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm những chế độ nào?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm các chế độ sau:

– Ốm đau

– Thai sản

– Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Hưu trí

– Tử tuất

Bình luận