Những trường hợp nào thì người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Theo quy đinh tại Điều 86 Luật bảo hiểm xã hội: Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

-Không thực hiện quy định thông báo hàng tháng với tổ chức bảo hiểm xã hội về việc tìm kiếm việc làm trong thời gian trợ cấp thất nghiệp.

– Bị tạm giam.

Rate this post

Bình luận