Dịch vụ nhận tiền gửi/huy động vốn Là hoạt động cơ bản của NHTM. Ngân hàng mở dịch vụ nhận tiền gửi để bảo quản hộ ngƣời có tiền với cam kết hoàn trả đúng hạn cả gốc và lãi…