vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động quản lý huy động các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới

Tỷ lệ NLTC huy động thực hiện so với kế hoạch

Cách tính chỉ tiêu

Tỷ lệ NLTC huy động thực tế so với kế hoạch = VHĐtt/VHĐkh Trong đó:

VHĐtt: NLTC huy động thực tế VHĐkh: NLTC huy động theo kế hoạch Ý nghĩa của chỉ tiêu

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Chỉ tiêu này cung cấp số liệu tổng thể về tỷ lệ NLTC huy động được trong 1 giai đoạn so với kế hoạch, thông qua đó, có thể có được thông tin khái quát về thực trạng huy động các NLTC cho XDNTM.

Tốc độ tăng trưởng NLTC huy động cho XDNTM

Cách tính chỉ tiêu

∆V = (VHĐn – VHĐn-1) / Vn-1 *100%

Trong đó:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

∆V: Tốc độ tăng (giảm) NLTC huy động được. VHĐn: NLTC huy động được của năm thứ n.

VHĐn-1: NLTC huy động được của năm trước đó.

Ý nghĩa của chỉ tiêu

Chỉ tiêu này cung cấp thông tin phục vụ việc phân tích, đánh giá tốc độ tăng hay giảm các NLTC huy động cho XDNTM hàng năm, từ đó xác định xu hướng và kịp thời có những điều chỉnh hoặc đề xuất các giải pháp nếu cần thiết.

Cơ cấu NLTC huy động cho XDNTM

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Cách tính chỉ tiêu

%VHĐk = VHĐk/∑V

%VHĐk: Cơ cấu nguồn NLTC k

VHĐk: Tổng NLTC huy động của nguồn NLTC k

∑V: Tổng số NLTC huy động của tất cả các nguồn NLTC

Ý nghĩa của chỉ tiêu

Chỉ tiêu này phản ánh cơ cấu của một NLTC trong tổng số các NLTC huy động cho XDNTM trong một giai đoạn nhất định. Chỉ tiêu này là cơ sở để đánh giá tổng hợp khả năng kết hợp các NLTC cho XDNTM. Từ chỉ tiêu này, người ta có thể phân tích và thực hiện các điều chỉnh cần thiết trong việc huy động từng NLTC để tạo sự hợp lý về cơ cấu, phát huy tối đa các NLTC tham gia XDNTM.

Mức độ đáp ứng nhu cầu NLTC

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Cách tính chỉ tiêu

M = VHĐtt/VNCnc (%) M: Mức độ đáp ứng nhu cầu NLTC trong một giai đoạn VHĐtt: NLTC huy động được trên thực tế

VNCnc: Nhu cầu NLTC trong giai đoạn

Ý nghĩa của chỉ tiêu

Chỉ tiêu này phản ánh mức độ đáp ứng nhu cầu NLTC cho XDNTM trong một giai đoạn nhất định. Mức độ đáp ứng nhu cầu NLTC càng cao chứng tỏ việc huy động NLTC càng đạt hiệu quả.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận