Các giả thuyết và mô hình nghiên cứu đề xuất

Từ kết quả nghiên cứu định tính nêu trên. Các giả thuyết đề xuất (proposition – P) và mô hình nghiên cứu đề xuất được tổng hợp lại như sau:

Bảng 3.12: Các giả thuyết đề xuất

Bình luận