vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực thông qua chính sách đối với các cơ sở giáo dục đào

Định hướng phát triển chung là chuyển mạnh mẽ giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng giáo dục, dạy nghề và chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của TTLĐ, đạt trình độ các nước phát triển trong khu vực ASEAN và trên thế giới; hình thành đội ngũ lao động có tri thức cao, lành nghề, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và năng suất lao động trong bối cảnh CMCN 4.0; gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và sử dụng lao động thông qua kết nối với và khuyến khích sự tham gia của các Hiệp hội, của người sử dụng lao động trong quá trình giáo dục, đào tạo cũng như ; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong các hoạt động giáo dục, đào tạo thông qua đào tạo liên thông, hợp tác đào tạo và trao đổi giảng viên, sinh viên và kết nối mạng lưới. Đặc biệt, cần làm tốt công tác nghiên cứu và dự báo cầu việc làm trên thị trường lao động trong nước và ở khu vực và tầm quốc tế để có những định hướng giáo dục và đào tạo chính xác hơn.

Chuyển hệ thống đào tạo và dạy nghề khép kín thành hệ thống đào tạo mở, linh hoạt, liên thông giữa các thành tố của hệ thống và liên thông với các bậc học khác của hệ thống giáo dục quốc dân và với môi trường bên ngoài hệ thống giáo dục nhằm bảo đảm “xây dựng một xã hội học tập”, phát huy tính sáng tạo cho việc xây dựng, tổ chức các nội dung, hình thức giáo dục, tạo cơ hội tiếp cận giáo dục cho người học, bảo đảm tính hiệu quả, phát triển bền vững của hệ thống cũng như gắn chặt với những yêu cầu thực tế bên ngoài xã hội.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Đầu tư nguồn lực vào đội ngũ giảng dạy. Đội ngũ giáo viên phải được đào tạo, bồi dưỡng cả ở trong nước và ngoài nước để thực hiện chuẩn hóa về trình độ đào tạo, kỹ năng và sư phạm. Triển khai các hoạt động đánh giá kỹ năng nghề cho giáo viên. Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý, hình thành đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và dạy nghề có tính chuyên nghiệp.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Cụ thể, trước mắt cần tập trung đổi mới giáo dục, đào tạo nghề nghiệp theo hướng:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Thứ nhất, chuyển chương trình dạy nghề từ chủ yếu nhằm trang bị kiến thức sang mục tiêu phát triển kỹ năng và năng lực hành nghề cho người học. Đa dạng hóa nội dung dạy nghề theo hướng tích hợp kiến thức, kỹ năng, thái độ, hình thành năng lực nghề nghiệp cho người học. Phát triển chương trình đào tạo phù hợp với công nghệ sản xuất hiện đại theo hướng mở, mềm dẻo thích hợp với các cấp và trình độ đào tạo nghề; áp dụng một số chương trình đào tạo của các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới phù hợp với yêu cầu KT-XH của Việt Nam. Nhà nước thống nhất quản lý khung chương trình trong toàn quốc;tạo điều kiện để các trường chủ động xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo nghề phù hợp nhu cầu sử dụng lao động.

Thứ hai, đổi mới quản lý quá trình dạy và học, nội dung, hình thức kiểm tra, thi và đánh giá kết quả dạy trên cơ sở chú trọng đánh giá việc hiểu, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào việc giải quyết các vấn đề trong thực tiễn, có sự tham gia của doanh nghiệp hoặc đại diện sử dụng lao động. Nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng hình thành năng lực thực hành cho người học ngay trong nhà trường, hướng tới chuẩn mực quốc tế và của ASEAN. Ngoài những kiến thức cơ bản về khung đào tạo và nghề nghiệp, người học phải được trang bị những kiến thức kỹ năng mà người sử dụng, doanh nghiệp trong nước và các nước thành viên AEC đang có nhu cầu, nhất là trong bối cảnh CMCN 4.0. Chú trọng đào tạo cơ bản và đào tạo nâng cao kỹ năng mềm, rèn luyện tác phong nghề nghiệp, ngoại ngữ; chú trọng đào tạo, bồi  dưỡng các kỹ năng mà lao động Việt Nam trong 8 nghề còn đang hạn chế, yếu kém. Cần đưa chương trình đào tạo kỹ năng mềm vào các cơ sở đào tạo, giáo dục dạy nghề và trường đại học ở Việt Nam. Bên cạnh đó cũng cần đẩy mạnh việc hợp tác và liên kết đào tạo với các trường và cơ sở đào tạo trong nước với các nước ASEAN, tạo thuận lợi cho công nhận kỹ năng nghề lẫn nhau.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Thứ ba, xây dựng, hoàn thiện hệ thống giám sát, kiểm định và đánh giá các cơ sở đào tạo, chương trình đào tạo và kết quả đào tạo nhân lực theo các điều kiện đảm bảo chất lượng, hướng tới đạt được các tiêu chuẩn ASEAN và khu vực. Để khuyến khích nỗ lực nâng cao tiêu chuẩn đào tạo và giáo dục, cần có các biện pháp thiết thực để quảng báo cho các trường đạt tiêu chuẩn cao trong cộng đồng và công chúng, hỗ trợ các trường thu hút học sinh, sinh viên theo học và thúc đẩy các giải pháp kết nối việc làm tốt trong và ngoài nước cho sinh viên.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận