vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Các yếu tố thuộc về nhà nước ảnh hưởng đến quản lý huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới

Chiến lược phát triển KTXH nói chung và kế hoạch XDNTM của địa phương là yếu tố quyết định đến quy mô huy động, sử dụng NLTC. Việc huy động, sử dụng các NLTC luôn phục vụ cho mục tiêu phát triển KTXH cho mỗi địa phương nói chung, cho XDNTM nói riêng. Do tính chất của các dự án XDNTM thường có tổng mức đầu tư lớn nên kế hoạch được định hướng dài hạn, ổn định là điều kiện quyết định cho việc thu hút các NLTC đầu tư.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Các chính sách của nhà nước tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý huy động và sử dụng NLTC cho XDNTM. Hệ thống chính sách càng đồng bộ, đầy đủ, có tính đến yếu tố đặc thù của địa phương, của chương trình XDNTM sẽ nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng NLTC cho XDNTM. Chính sách phân cấp cho CQĐP các cấp trong quản lý huy động, sử dụng các NLTC sẽ tạo điều kiện phát  huy được tính chủ động, sáng tạo của các địa phương. Để áp dụng các chính sách có hiệu quả trong thực tiễn, CQĐP các cấp cần có sự điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với điều kiện KT-XH cụ thể của mỗi địa phương trong từng giai đoạn cụ thể.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Năng lực quản lý điều hành của CQĐP là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến huy động và sử dụng NLTC cho XDNTM. Nếu trình độ quản lý cao, phù hợp với điều kiện, đặc điểm ở mỗi cấp, mỗi ngành thì công tác huy động NLTC sẽ đạt hiệu quả cao hơn; trình độ quản lý thấp sẽ có tác động ngược lại, kết quả huy động NLTC sẽ đạt thấp và không đáp ứng được nhu cầu cho XDNTM. Năng lực của CQĐP có nội hàm rộng, tuy nhiên những yếu tố thuộc về năng lực của CQĐP ảnh hưởng trực tiếp đến việc huy động, sử dụng các NLTC cho XDNTM bao gồm: Cơ cấu tổ chức của CQĐP nói chung và của bộ máy chỉ đạo, điều hành XDNTM ở địa phương nói riêng; Năng lực thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của CQĐP về huy động, sử dụng các NLTC cho XDNTM. Trách nhiệm giải trình được thực hiện theo 2 hướng: hướng lên trên là trách nhiệm giải trình của cấp dưới đối với cấp trên trong việc thực hiện nhiệm vụ, trong việc chấp hành, thực thi chủ trương, chính sách; hướng xuống dưới là trách nhiệm giải trình của cấp trên đối với cấp dưới, của chính quyền, của cán bộ đối với công chúng nhân dân. Trong xu thế cải cách hành chính theo hướng đẩy mạnh dân chủ cơ sở như hiện nay, trách nhiệm giải trình được thực hiện theo cả hai hướng bởi sự cần thiết phải có sự kết nối qua lại giữa cấp trên và cấp dưới, giữa chính quyền với nhân dân để thu thập những thông tin phản hồi, tạo được sự đồng thuận trong hệ thống. Chỉ khi nào cộng đồng dân cư có được đầy đủ các thông tin thì họ mới ủng hộ những chủ trương, chính sách của chính quyền về XDNTM.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Nhận thức của cán bộ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc huy động, sử dụng NLTC cho XDNTM. Đội ngũ cán bộ quản lý có nhận thức tốt, tinh thần trách nhiệm cao có tính đến các yếu tố quyền lợi và nghĩa vụ thiết thực của người dân thì hiệu quả của công tác huy động và sử dụng NLTC sẽ cao và ngược lại

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận