vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Kế toán thanh toán bằng uỷ nhiệm thu

a. Thanh toán nhờ thu hay UNT cùng một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

– Quy trình thanh toán:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

– Quy trình kế toán:

Nhận giấy nhờ thu, kế toán thực hiện kiểm soát tính chất hợp pháp hợp lệ của chứng từ, kiểm tra số dư tài khoản của người mua (người chi trả).

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

+ Nếu tài khoản của người chi trả có đủ tiền để thanh toán: Kế toán trích ngay tài khoản của người chi trả chuyển vào tài khoản của người thụ hưởng

Nợ: TK thanh toán của người chi trả
Có: TK thanh toán của người thụ hưởng

+ Nếu tài khoản của người chi trả không đủ tiền để thanh toán: Kế toán báo cho người chi trả biết; đồng thời ghi Nhập sổ theo dõi “Uỷ nhiệm thu quá hạn”. Khi tài khoản thanh toán của người chi trả có đủ tiền để thanh toán UNT, kế toán ghi Xuất sổ theo dõi “Uỷ nhiệm thu quá hạn” để thanh toán và tính phạt chậm trả người chi trả để chuyển cho người thụ hưởng cùng số tiền của nhờ thu.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

a. Thanh toán UNT khác tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

– Trường hợp UNT không có uỷ quyền chuyển Nợ

+ Quy trình thanh toán:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

+ Quy trình kế toán:

*Tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ người bán:

– Giai đoạn nhận thu hộ:

Nhận giấy nhờ thu, kế toán thực hiện kiểm soát tính chất hợp pháp hợp lệ của chứng từ, nếu đủ điều kiện ghi Nhập “Sổ theo dõi UNT gửi đi chờ thanh toán”

Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ người bán thực hiện thu phí dịch vụ thu hộ.

– Giai đoạn thanh toán cho người bán:

Khi nhận được lệnh chuyển Có thanh toán ủy nhiệm thu từ tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ người mua gửi đến, kế toán kiểm soát Lệnh, ghi Xuất sổ theo dõi “UNT gửi đi chờ thanh toán” và vào sổ kế toán:

Nợ TK thanh toán vốn giữa các ngân hàng thích hợp
Có TK TG thanh toán của người bán

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

* Tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ người mua:

Nhận giấy nhờ thu từ tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ người bán chuyển đến, sau khi hoàn thành thủ tục kiểm soát chứng từ, kiểm tra số dư tài khoản của người mua. Nếu đủ điều kiện sẽ trích ngay tài khoản của người mua để chuyển trả cho người bán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ người bán bằng Lệnh chuyển Có.

Nợ TK TG thanh toán của người mua
Có TK thanh toán vốn giữa các ngân hàng thích hợp

Trường hợp tài khoản của người mua không đủ số dư để thanh toán thì xử lý như nhờ thu quá hạn trong thanh toán cùng một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

– Trường hợp UNT có uỷ quyền chuyển Nợ

+ Quy trình thanh toán:

+ Quy trình kế toán:

* Tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ người bán:

– Giai đoạn nhận thu hộ:

Nhận giấy nhờ thu từ khách hàng, kế toán thực hiện kiểm soát tính chất hợp pháp hợp lệ của chứng từ, kiểm soát hợp đồng ủy quyền chuyển Nợ, nếu đủ điều kiện sẽ lập và gửi Lệnh chuyển Nợ tới TCCƯDVTT phục vụ người mua để đòi tiền (tuy nhiên chưa trả tiền – ghi Có – ngay cho người bán mà hạch toán vào tài khoản các khoản chờ thanh toán khác):

Nợ TK thanh toán vốn thích hợp
Có TK Các khoản chờ thanh toán khác/người bán

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

– Giai đoạn thanh toán UNT:

Khi nhận được thông báo “Chấp nhận Lệnh chuyển Nợ” từ TCCƯDVTT đến sẽ trả tiền cho người bán ngay:

Nợ TK Các khoản chờ thanh toán khác/người bán
Có TK tiền gửi thanh toán/người bán

* Tại TCCƯDVTT phục vụ người mua:

Khi nhận được Lệnh chuyển Nợ, thực hiện kiểm soát Lệnh, kiểm tra số dư tài khoản người mua:

– Nếu bên mua đủ khả năng thanh toán sẽ trích ngay TKTG của người mua ghi:

Nợ TK tiền gửi thanh toán/người mua
Có TK thanh toán vốn giữa các NH

– Nếu người mua không đủ khả năng thanh toán: Xử lý như trường hợp UNT không có ủy quyền chuyển Nợ quá hạn.

3.5/5 - (6 bình chọn)
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận