vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Mục tiêu quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam

– Đảm bảo tính công bằng trong phân phối thu nhập: mọi quy định về quản lý thuế TNCN và các quy trình, thủ tục thu nộp thuế TNCN phải công bố công khai và dễ tiếp cận cho NNT và tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan. Các quy định về quản lý thuế TNCN phải rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu và diễn đạt sao cho chỉ có thể hiểu theo một cách nhất quán, không hiểu theo nhiều cách khác nhau. Không quy định những ngoại lệ trong thực thi pháp luật thuế TNCN].
– Nâng cao tính tuân thủ về pháp luật thuế TNCN: trong điều kiện quản lý thuế hiện đại, sự tăng cường vai trò của nhà nước theo hướng tập trung vào kiểm tra, kiểm soát kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN phù hợp với quy định của pháp luật (kiểm tra sau), đồng thời tạo điều kiện cho NNT chủ động lựa chọn cách thức khai thuế và nộp thuế phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình, tôn trọng tính tự giác của NNT. Để đảm bảo nguyên tắc này, cần phải hiểu rõ các yếu tố tác động đến các mức tuân thủ của NNT, cơ chế hoạt động của nó để có tác động thúc đẩy phù hợp. Các yếu tố tác động đến mức tuân thủ của NNT được các nước phát triển và đang phát triển quan tâm nghiên cứu, trong điều kiện của Việt Nam cũng cần có những nghiên cứu lặp và điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện ở Việt Nam, sẽ giúp tăng cường vai trò quản lý thuế TNCN.
– Đảm bảo nguồn thu được tập trung nhanh chóng, kịp thời, ổn định, tối thiểu hóa chi phí (người nộp và người thu): Các phương pháp quản lý được lựa chọn phải đảm bảo số thu vào NSNN là đúng theo quy định của luật thuế TNCN, không cần phải là lớn nhất mà phải đúng để đảm bảo nguyên tắc tuân thủ pháp luật thuế TNCN. Đồng thời, chi phí quản lý thuế phải thấp nhất.
– Nâng cao hiệu lực quản lý: Nguyên tắc này chi phối hoạt động của các quan hệ bên trong quản lý thuế TNCN bao gồm cả cơ quan nhà nước và NNT. Nội dung của nguyên tắc này là quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan quản lý; quyền và nghĩa vụ của NNT đều do pháp luật thuế TNCN quy định. Trong quan hệ quản lý, các bên liên quan có thể được lựa chọn những hoạt động nhất định nhưng phải trong phạm vi quy định của pháp luật về quản lý thuế TNCN.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận