Các công nghệ nền tảng của quản trị quan hệ khách hàng điện tử

Theo Microstrategy (2000), có 5 công nghệ chính phối hợp với nhau tạo nền tảng công nghệ của hệ thống eCRM là: “Kho dữ liệu khách hàng; Phân tích dữ liệu; Cá nhân hóa; Truyền thông; Giao dịch”Microstrategy (2000). Thiếu 5 công nghệ trên, eCRM không có khả năng linh hoạt, mở rộng để phù hợp với thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận