Các công nghệ nền tảng của quản trị quan hệ khách hàng điện tử

Theo Microstrategy (2000), có 5 công nghệ chính phối hợp với nhau tạo nền tảng công nghệ của hệ thống eCRM là: “Kho dữ liệu khách hàng; Phân tích dữ liệu; Cá nhân hóa; Truyền thông; Giao dịch”Microstrategy (2000). Thiếu 5 công nghệ trên, eCRM không có khả năng linh hoạt, mở rộng để phù hợp với thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp

Rate this post

Bình luận