vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Các quan điểm về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp

Trong các doanh nghiệp công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự tồn tại của nền kinh tế thị trường.

Doanh nghiệp muốn tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm  đạt hiệu quả tốt thì cần xây dựng bộ máy kế toán hoạt động hiệu quả cùng với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn vững vàng. Đồng thời doanh nghiệp cần phải tổ chức chứng từ và luân chuyển chứng từ hợp lý, ghi chép từng loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theo đúng thời điểm phát sinh, xác định đúng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất thực hiện tập hợp và phân bổ chi phí đúng đắn. Để tổ chức và quản lý tốt giá thành thì đòi hỏi doanh nghiệp phải tính đúng, tính đủ các khoản chi phí vào trong giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất ra. Tính đúng, tính đủ ở đây là doanh nghiệp tính toán chính xác, đúng chi phí có liên quan và xác định đúng đối tượng giá thành, đảm bảo mọi hao phí phát sinh có liên quan đều được tính vào giá thành sản phẩm.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Để phát huy chức năng và vai trò quan trọng trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đòi hỏi phải tổ chức kế toán khoa học, hợp lý nhằm cung cấp thông tin một cách kịp thời, đầy đủ và trung thực, đáp ứng yêu cầu của cơ chế quản lý nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Theo Đoàn Xuân Tiên (2014) thì “Tổ chức kế toán được coi như là một hệ thống các yếu tố cấu thành, bao gồm tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức vận dụng phương pháp kế toán để ghi nhận, xử lý và cung cấp thông tin; tổ chức vận dụng chính sách, chế độ, thể lệ kinh tế, tài chính, kế toán vào doanh nghiệp, nhằm đảm bảo kế toán phát huy hết vai trò, nhiệm vụ của mình, giúp công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả” [13,tr 251]. Theo quan điểm này tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công việc kế toán được thực hiện đồng bộ trong quá trình sản xuất thông tin nhằm phục vụ cho công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Theo Phạm Thành Long (2009) định nghĩa “Tổ chức hạch toán kế toán là thiết lập mối quan hệ bản chất giữa đối tượng kế toán và phương pháp hạch toán kế toán trong việc ban hành và vận dụng chế độ. Về chức năng, tổ chức hạch toán kế toán là thiết kế khối lượng công việc kế toán trong mối liên hệ với bộ máy, nhân sự kế toán theo những nguyên tắc và trong điều kiện nhất định”[14,tr200]. Theo quan điểm này thì tổ chức công toán kế toán gồm tổ chức bộ máy kế toán và phương pháp kế toán là đồng thời, nhằm cung cấp thông tin nhằm phục vụ cho các nhà quản trị.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Quá trình sản xuất là một trong những hoạt động cơ bản trong quá trình sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất, có vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp.

Kế toán chi phí là sự đo lường, phân tích và báo cáo các thông tin tài chính và thông tin phi tài chính liên quan quá trình mua sắm và sử dụng các nguồn lực trong tổ chức cho kế toán tài chính và kế toán quản trị[36,tr 4].

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Do vậy, theo quan điểm của tác giả thì tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm bao gồm tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức ghi nhận, xử lý và cung cấp và phân tích thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm dưới hai góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị. Việc tổ chức kế toán có thể tiến hành theo giai đoạn hoặc theo nội dung công việc. Tổ chức kế toán theo giai đoạn thực hiện qua tổ chức thu thập thông tin, tổ chức hệ thống hóa và xử lý thông tin, tổ chức phân tích và cung cấp thông tin. Qua đó, cung cấp thông tin qua hệ thống báo cáo cho các đối tượng sử dụng thông tin. Tổ chức kế toán theo nội dung nghĩa là tổ chức kế toán gắn với từng nội dung cụ thể và cũng bao gồm tổ chức nhân sự, chứng từ, tài khoản, sổ sách và báo cáo kế toán.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận