vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Đánh giá kết quả đo lường tại các doanh nghiệp

Kết quả đo lường các chỉ số/chỉ số con của 3 đơn vị xi măng Bút Sơn, Hoàng Mai, Hoàng Thạch cho biết 23/41 chỉ số có thể đo lường được ngay. Mặc dù còn 18 chỉ số chưa có kết quả nhưng theo ý kiến tại các đơn vị này cho biết 41 chỉ số trong bộ tiêu chí thực hiện TTX hoàn toàn có thể đo lường được. Mặc dù 3 doanh nghiệp tiến hành đo lường chưa đại diện tốt nhất cho tất cả các doanh nghiệp xi măng nhưng 3 doanh nghiệp SXXM này là các đơn vị điển hình trong VICEM, là một cơ sở để kiểm chứng khả năng đo lường của bộ tiêu chí và có thể xem là những trường hợp điển hình cho kết quả sơ bộ ban đầu.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Có thể thấy rằng, các chỉ số về tiêu hao NVL và năng lượng của cả 3 doanh nghiệp trên đều đạt định mức VICEM. Các chỉ số về phát thải và bụi ra không khí  cần đo lường kỹ hơn tại các doanh nghiệp và có kế hoạch cũng như chương trình so sánh tỉ mỉ để xác định giá trị trung bình của chỉ số tại các doanh nghiệp cho kết quả tốt hơn. Các chỉ số còn lại trong bộ tiêu chí đã được đo lường tại 3 doanh nghiệp thì chưa có đơn vị nào ban hành định mức. Hiện nay, định mức về bộ tiêu chí TTX của ngành xi măng chưa có. Một số định mức các chỉ số khác do các đơn vị khác nhau quy định. Cụ thể, định mức về tiêu hao NVL và năng lượng đã được quy định trong nội bộ các doanh nghiệp thuộc VICEM, định mức về các chất phát thải và bụi do Bộ TMMT và Bộ Y tế quy định tùy thuộc vào vị trí quan trắc. Các chỉ số khác trong bộ tiêu chí TTX chưa ban hành định mức từ các cơ quan quản lý.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Để có thể xác định được giá trị chuẩn so sánh bộ tiêu chí thực hiện TTX cho các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý cần yêu cầu các doanh nghiệp SXXM trong ngành thực hiện đo lường các chỉ số trong bộ tiêu chí TTX. Trên cơ sở mở rộng đo lường kết quả cho các doanh nghiệp khác trong VICEM trước và sau đó cho các doanh nghiệp SXXM khác để cho kết quả để so sánh giữa các doanh nghiệp trong toàn ngành xi măng.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Tóm lại, việc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thực hiện TTX là cần thiết và quan trọng trong bối cảnh thúc đẩy doanh nghiệp, ngành phát triển theo hướng TTX. Tuy nhiên, khả năng đo lường, áp dụng của các chỉ số trong bộ tiêu chí quyết định tính khả thi và hiệu quả thực tế của bộ tiêu chí. Một chỉ số có chất lượng có thể đo lường được và hữu ích cho doanh nghiệp cũng như quản lý ngành. Tiêu chuẩn có thể đo lường và tính hữu ích được kiểm chứng trong quá trình khảo sát bộ tiêu chí tại 3 doanh nghiệp.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Kết quả đo lường bộ tiêu chí từ 3 doanh nghiệp bước đầu cho thấy sự cần thiết và phù hợp của bộ tiêu chí khẳng định là công cụ đánh giá thực hiện TTX tại các doanh nghiệp SXXM. Kết quả này cũng khẳng định rằng khả năng áp dụng đo lường bộ tiêu chí tại các doanh nghiệp SXXM là hoàn toàn khả thi đáp ứng yêu cầu thực tế. Kết quả áp dụng này một lần nữa khẳng định lại phương pháp nghiên cứu và quy trình xây dựng bộ tiêu chí của luận án là phù hợp về mặt khoa học và hữu ích.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận