Cách thức phát triển bền vững

Thuật ngữ “phát triển bền vững” (Sustainable Development) lần đầu tiên được nhắc đến trong “chiến lược bảo tồn thế giới” năm 1980 [35]. Chiến lược này thúc dục các nước soạn thảo chiến lược bảo tồn của mỗi quốc gia với ba mục tiêu chính: (1) duy trì những hệ sinh thái cơ bản và những hệ hỗ trợ cho sự sống; (2) bảo tồn tính đa dạng di truyền;   và (3) bảo đảm sử dụng một cách bền vững các loài và các hệ sinh thái. Khái niệm “phát triển bền vững” lần đầu được đưa ra trong Báo cáo Brundtland năm 1987 [36] và được xác định là phương thức hoạch định chiến lược phát triển lâu dài. Những nguyên tắc cơ bản và chương trình hành động vì sự PTBV được chỉ ra trong Chương trình nghị sự 21 tại Hội nghị về Môi trường và Phát triển của Liên Hợp Quốc tổ chức tại Rio de Janeiro; kể từ đó PTBV đã trở thành chiến lược phát triển toàn cầu trong thế kỷ XXI.

Phát triển bền vững là sự phát triển đảm bảo rằng PTBV đáp ứng các nhu cầu của hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng phát triển của các thế hệ tương lai.

Ở cấp độ doanh nghiệp, bền vững doanh nghiệp là việc công ty phân tích và quản  lý các tác động của các hoạt động môi trường và xã hội về khả năng cạnh tranh và thành công kinh tế của một công ty, hoặc là việc phân tích và quản lý những tác động xã hội và môi trường của các hoạt động kinh doanh

Rate this post

Bình luận