Khung trình độ quốc gia cho hệ thống giáo dục- đào tạo Việt Nam

Dựa trên khung tham chiếu trình độ ASEAN (2015), Chính phủ Việt Nam đã thực hiện tiến hành điều chỉnh, sửa đổi Khung trình độ quốc gia Việt Nam (KTĐQG) (Vietnamese Qualifications Framework – VQF) theo Quyết định số 1982/QĐ/-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016.

Những thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt để KTĐQG được áp dụng trong thực tiễn là:

Do những khó khăn này trong thực tế cho nên đến nay, Việt Nam hầu như chưa có các tiêu chuẩn trình độ quốc gia cụ thể để tiến hành các thủ tục so sánh và tiến tới là công nhận tương đương trong ASEAN. Điều này là một trong những nguyên nhân chính khiến Việt Nam chưa có ai có thể di chuyển trong ASEAN theo MRAs.

Bình luận