vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Hoạch định chiến lược ở các doanh nghiệp may Việt Nam

Các DN may đã có quy hoạch và chiến lược phát triển ngành đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Đây là thuận lợi lớn với các DN may Việt Nam. Cho đến nay các DN may lớn và một số DN vừa đã nhận thức được vai trò và ý nghĩa của việc hoạch định chiến lược kinh doanh trong đó có phát triển bền vững. Đây là nhân tố có tác động mạnh (0,193) sau lãnh đạo DN thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ. Theo Ông Đinh Văn Thập, 2017: “Tổng Công ty may Nhà Bè đã hoạch định chiến hướng đến thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ một cách chủ động”. Như vậy, tại các DN lớn đã căn cứ vào nguồn lực của mình, vào sự thay đổi của môi trường để hoạch định chiến lược kinh doanh. Sự thay đổi liên quan đến các chính sách của Nhà nước, áp lực của các bên liên quan, những thời cơ từ hội nhập kinh tế. Mặc dù vậy, một số DNNVV chưa quan tâm đúng mức đến hoạch định chiến lược bao hàm mục tiêu phát triển bền vững, thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ hay hoạch định chiến lược kinh doanh chưa hướng đến bối cảnh với sự thay đổi của môi trường. Điều đó làm cho công tác hoạch định chiến lược chưa đầy đủ, cập thời.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận