vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Định hướng chính sách phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Thứ nhất, đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, gắn cổ phần hóa với việc niêm yết và mở rộng phát hành cổ phiếu mới trên thị trường chứng khoán. Đối với các doanh nghiệp đã cổ phần hóa, cần tiếp tục kiểm tra thực trạng hoạt động để tiếp tục chuyển đổi vốn sở hữu nhà nước còn lại tại các doanh nghiệp đã cổ phần hóa.

Thứ hai, phát triển, đa dạng hóa các loại chứng khoán phái sinh như: quyền chọn mua, quyền chọn bán chứng khoán, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, các sản phẩm liên kết, các sản phẩm chứng khoán hóa tài sản và các khoản nợ.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Thứ ba, hoàn chỉnh tái cấu trúc thị trường vốn theo hướng: (i) tiếp tục duy trì và từng bước tự do hóa thị trường chứng khoán; hình thành và phát triển thị trường giao dịch tương lai cho các công cụ phái sinh, thị trường chứng khoán hóa các khoản cho vay của ngân hàng; (ii) Phát triển thị trường cổ phiếu nhiều cấp độ, đáp ứng đa dạng nhu cầu phát hành, niêm yết, giao dịch cổ phiếu của nhiều loại hình doanh nghiệp, tách biệt thị trường giao dịch tập trung, thị trường giao dịch phi tập trung (OTC), thị trường đăng ký phát hành, giao dịch cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Thứ tư, nâng cao chất lượng hoạt động của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán; đa dạng hóa  các loại hình dịch vụ, đảm bảo tính công khai, minh bạch và bình đẳng trên thị trường; (ii) hình thành thị trường định mức tín nhiệm, cho phép thành lập các tổ chức định mức tín nhiệm tại Việt Nam và cho phép một số tổ chức định mức tín dụng nước ngoài tăng cường hoạt động tại Việt Nam.

Thứ năm, phát triển hệ thống nhà đầu tư trong và ngoài nước theo hướng: khuyến khích các tổ chức tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán như: bảo hiểm xã hội, tiết kiệm bưu điện; đa dạng hóa các quỹ hưu trí để thu hút các vốn dân cư tham gia đầu tư; khuyến khích việc thành lập các quỹ đầu tư ở nước ngoài đầu tư dài hạn vào thị trường Việt Nam.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Thứ sáu, hoàn thiện khung pháp lý, hiệu quả trong quản lý, giám sát của Nhà nước đối với TTCK như: bổ sung các chế tài xử lý nghiêm minh về dân sự, hình sự để phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động thị trường vốn, thị trường chứng khoán thông qua tòa án kinh tế chuyên nghiệp nhằm mục tiêu đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Thứ bảy, trong dài hạn, hoàn chỉnh về cấu trúc và hiện đại thị trường vốn theo hướng hòa nhập và liên kết với các thị trường khu vực và thế giới và áp dụng theo các chuẩn mực quốc tế.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Thứ tám, kết hợp nhịp nhàng việc thực thi chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận