Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn qua hệ thống các ngân hàng thương mại

Theo thẩm quyền của chính quyền thành phố, với việc hỗ trợ vốn, lãi suất tín dụng, UBND thành phố được phép ban hành các cơ chế, chính sách:

+ Hỗ trợ thông qua kết nối DN với NH

+ Cho phép điều chỉnh, cơ cấu lại nợ cho các DN

Từ năm 2012- 2016, số DN điều chỉnh cơ cấu lại nợ là 963; dư nợ điều chỉnh là 14.991 tỷ đồng, có 3.722 DN được miễn, giảm lãi vay, dư nợ miễn giảm là 30.774 tỷ đồng; số tiền lãi miễn giảm là 348 tỷ đồng. Nhiều khách hàng được cơ cấu lại nợ đã được các tổ chức tín dụng tiếp tục cho vay để duy trì sản xuất kinh doanh và từng bước phục hồi như: Công ty TNHH Đức Anh, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Hải Nam, Công ty TNHH Tiến Vũ, Công ty cổ phần CNTT Đông Á, Công ty cổ phần Thép Trung Kiên, Công ty cổ phần Trường Vận.

Rate this post

Bình luận