vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Kết quả đo lường tại xi măng Hoàng Thạch

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Qua dữ liệu và hình vẽ so sánh giữa chỉ số thực hiện của Hoàng Thạch và định mức VICEM ta thấy rằng đa số các chỉ số đều nằm trong định mức cho phép của VICEM (Bảng 5.1 và Hình 5.1). Chỉ số 2 chỉ số Dầu DO dùng chung cho SXXM và xăng cho công đoạn SXXM vượt định mức VICEM.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Khía cạnh môi trường tự nhiên

 Các chỉ số trong khía cạnh môi trường tự nhiên được chỉ ra trong Bảng 5.2:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Đối với các chỉ số về khí thải CO, NO2, SO2, TSP (lượng bụi) và tiếng ồn được quan trắc theo khu vực bao gồm:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Kết quả quan trắc các chỉ số khí thải, bụi, tiếng ồn tại 3 khu vực trên:

Quy định về nồng độ các chất thải và bụi trong không khí thuộc khu vực xung quanh tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2013/BTNMT về chất lượng không khí xung quanh [116]. Như vậy, theo QCVN 05:2013/BTNMT thì nồng độ các chất thải và nồng độ bụi khu vực xung quanh nhà máy xi măng Hoàng Thạch đều đạt mức cho phép (bên trong định mức).

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Đối với khu vực làm việc, giới hạn chác chất thải và bụi lại tuân theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động [117]. Giới hạn về nồng độ bụi TSP quy định trong mục VIII, giới hạn về nồng độ các chất quy định trong mục XXI. Theo đó, nồng đội khí thải và bụi bên trong nhà máy Hoàng Thạch đều nằm trong định mức cho phép.

 Đối với khu vực khai thác mỏ thì cả Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường đều quy định định mức. Tuy nhiên, định mức của Bộ Tài nguyên và Môi trường là nghiêm ngặt hơn thể hiện qua các giá trị định mức về các chất thải và bụi trong không khí thấp hơn. So với định mức của Bộ TNMT, nồng độ các chất thải và bụi khu vực khai thác mỏ đều trong giới hạn định mức cho phép.

Chỉ số về ô nhiễm tiếng ồn (I15) chỉ ra ở Bảng 5.6:

Giá trị tiếng ồn đo tại các vị trí trực tiếp sản xuất, độ ồn đo được đều khá cao,  và hầu hết các giá trị đo được tại đa số các vị trí đều nằm trên giá trị cho phép theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT. Tuy nhiên, tiếng ồn tại các vị trí: Phân xưởng nghiền Clinker, Phân xưởng nghiền than, Phân xưởng nghiền liệu, Lò nung, Máy nghiền đá vôi, Trạm khí nén, Trạm nén khí xưởng đóng bao lớn hơn 85 dBA.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Nhận xét về tiếng ồn khu vực khai thác mỏ của Công ty

 Giá trị tiếng ồn đo tại các vị trí khai thác mỏ của Công ty đều nằm trong giới hạn cho phép theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận