vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Tài khoản 315 – Nợ dài hạn đến hạn trả

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ dài hạn đến hạn trả mà chưa trả trong kỳ kế toán năm, số nợ dài hạn đến hạn trả trong kỳ kế toán năm tới và tình hình thanh toán các khoản nợ đó.

Nợ dài hạn đến hạn trả là các khoản nợ dài hạn đã đến hạn phải trả cho chủ nợ trong niên độ kế toán hiện hành.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUI ĐỊNH SAU

1. Cuối kỳ kế toán năm, doanh nghiệp phải căn cứ vàp kế hoạch trả nợ dài hạn đến hạn trả, xác định số nợ dài hạn đến hạn trả phải thanh toán trong kỳ kế toán năm tiếp theo và chuyển sang nợ dài hạn đến hạn trả.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

2. Kế toán phải theo dõi chi tiết nợ dài hạn đến hạn trả, số đã trả, số còn phải trả của nợ dài hạn đến hạn trả theo từng chủ nợ. Nợ dài hạn đến hạn trả bằng ngoại tệ phải theo dõi chi tiết gốc ngoại tệ riêng và quy đổi ra Đồng Việt Nam tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch (tỷ giá thực tế hoặc theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch). Bên Nợ TK 315 được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá ghi sổ kế toán. Các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm tài chính giai đoạn sản xuất, kinh doanh (kể cả hoạt động đầu tư XDCB của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vừa có hoạt động đầu tư XDCB) được ghi nhận ngay vào chi phí tài chính, hoặc doanh thu hoạt động tài chính trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 315 – NỢ DÀI HẠN ĐẾN HẠN TRẢ

Bên Nợ:

– Số tiền đã thanh toán về nợ dài hạn đến hạn trả;
– Số chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm do đánh giá lại số dư nợ dài hạn đến hạn trả co gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối kỳ kế toán năm.

Bên Có:

– Số nợ dài hạn đến hạn trả phát sinh;
– Số chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng do đánh giá lại số dư nợ dài hạn đến hạn trả co gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối kỳ kế toán năm.

Số dư bên Có:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

– Số nợ dài hạn đến hạn trả còn phải trả hoặc nợ quá hạn phải trả.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Cuối kỳ kế toán, xác định số nợ dài hạn, vay dài hạn đến hạn trả trong kỳ kế toán năm tiếp theo, ghi:

Nợ TK 341 – Vay, nợ dài hạn
Có TK 315 – Nợ dài hạn đến hạn trả.

2. Khi chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng trả nợ dài hạn đến hạn trả, ghi:

Nợ TK 315 – Nợ dài hạn đến hạn trả
Có các TK 111, 112,…

3. Trong giai đoạn sản xuất, kinh doanh khi doanh nghiệp trả nợ dài hạn đến hạn trả bằng ngoại tệ:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

– Nếu tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán TK 315 nhỏ hơn tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán TK 111, 112, ghi:

Nợ TK 315 – Nợ dài hạn đến hạn trả (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)
Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (Lỗ tỷ giá)
Có các TK 111 (1112), 112 (1122),…(Theo tỷ giá ghi sổ kế toán).

– Nếu tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán Tài khoản 315 lớn hơn tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán Tài khoản 111, 112, ghi:

Nợ TK 315 – Nợ dài hạn đến hạn trả (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi tỷ giá)
Có các TK 111 (1112), 112 (1122),…(Theo tỷ giá ghi sổ kế toán).

4. Trong giai đoạn trước hoạt động, khi doanh nghiệp trả nợ dài hạn đến hạn trả của hoạt động đầu tư XDCB bằng ngoại tệ:

– Nếu tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán Tài khoản 315 nhỏ hơn tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán Tài khoản 111, 112, ghi:

Nợ TK 315 – Nợ dài hạn đến hạn trả (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)
Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Lỗ tỷ giá)
Có các TK 111 (1112), 112 (1122),…(Theo tỷ giá ghi sổ kế toán).

– Nếu tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán Tài khoản 315 lớn hơn tỷ giá ngoại tệ trên sổ kế toán Tài khoản 111, 112, ghi:

Nợ TK 315 – Nợ dài hạn đến hạn trả (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)
Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Lãi tỷ giá)
Có các TK 111 (1112), 112 (1122),…(Theo tỷ giá ghi sổ kế toán).

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

5. Khi trả nợ dài hạn đến hạn trả bằng tiền thu được từ các khoản nợ phải thu hoặc tiền vay mới, ghi:

Nợ TK 315 – Nợ dài hạn đến hạn trả
Có các TK 131, 138,…
Có TK 311 – Vay ngắn hạn.

6. Cuối kỳ kế toán năm, số dư nợ dài hạn đến hạn trả có gốc ngoại tệ được đánh giá theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cuối năm tài chính:

– Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, ghi:

Nợ TK 315 – Nợ dài hạn đến hạn trả
Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

– Nếu phát sinh lõ tỷ giá hối đoái, ghi:

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái
Có TK 315 – Nợ dài hạn đến hạn trả.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận