Khái niệm, đặc điểm công ty hợp danh

1. Khái niệm công ty hợp danh.

Công ty hợp danh là loại hình công ty đối nhân trong đó phải có ít nhất hai thành viên hợp danh trở lên và các thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ của doanh nghiệp.

2. Các đặc điểm của công ty hợp danh.

– Phải ít nhất có hai thành viên hợp danh, ngoaì các thành viên hợp danh có thể có các thành viên góp vốn.
– Thành viên hợp danh phải là cá nhân có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp, phải chịu trách nhiệm vô hạn về các nghĩa vụ của công ty.
– Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty.
– Công ty hợp danh không được phát hành chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu).

3. Các loại công ty hợp danh.

Căn cứ vào các đặc điểm của công ty hợp danh ta có thể nhậ thấy có hai loại công ty hợp danh.
Thứ nhất là công ty hợp danh mà tất cả các thành viên đều là thành viên hợp danh.
Thứ hai là công ty hợ danh ngoài các thành viên hợp danh còn có các thành viên góp vốn.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận