vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Phân loại chủ thể đầu tư theo quốc tịch của người sở hữu vốn

Nhà đầu tư trong nước

Nhà đầu tư trong nước là cá nhân có quốc tịch tại nước bản địa, các tổ chức, pháp nhân đầu tư không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. Nhà đầu tư trong nước bao gồm các pháp nhân đầu tư, nhà đầu tư có tổ chức và các nhà đầu tư cá nhân trong nước.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức, cá nhân có quốc tịch nước ngoài; tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài và thực hiện đầu tư, kinh doanh tại nước bản địa.

Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan bao gồm các tổ chức, các nhân đầu tư nước ngoài có quan hệ với nhau theo một trong các trường hợp sau:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

– Các quỹ nước ngoài, tổ chức nước ngoài được quản lý bởi cùng một công ty quản lý quỹ trong nước hoặc nước ngoài;

– Các quỹ của cùng một quỹ mẹ (master fund) hoặc các danh mục của cùng một quỹ, các quỹ con (sub-funds) của cùng một quỹ, các quỹ được tài trợ vốn từ cùng một quỹ nguồn (feeder fund);

– Các danh mục đầu tư của cùng một quỹ đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài quản lý bởi nhiều công ty quản lý quỹ khác nhau (multiple investment  managers fund);

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

– Các danh mục đầu tư của cùng một quỹ đầu tư nước ngoài hoặc của cùng một nhà đầu tư nước ngoài, kể cả trường hợp lưu ký trên các tài khoản lưu ký khác nhau;

– Các quỹ nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài có cùng một đại diện giao dịch

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư trên thị trường chứng khoán dưới các hình thức sau:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

– Trực tiếp hoặc ủy quyền cho đại diện giao dịch, tổ chức kinh doanh chứng khoán mua, bán cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác; đầu tư góp vốn, mua, bán, hoán đổi cổ phần theo quy định pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán;

– Gián tiếp đầu tư dưới hình thức ủy thác vốn cho công ty quản lý quỹ, chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài quản lý.

Tomas Dvorak (2005) cho rằng trong quá trình đầu tư, nhà đầu tư trong nước tiến hành đầu tư với nhiều thuận lợi hơn nhà đầu tư nước ngoài do có khả năng nắm vững thông tin về thị trường và hàng hóa chứng khoán cũng như các thủ tục giao dịch trong quá trình đầu tư. Tuy vậy, nhà đầu tư nước ngoài lại thông thạo các thông lệ quốc tế và có nhiều kỹ năng đầu tư tại các môi trường đầu tư khác nhau

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận