vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Phân loại nguồn lực tài chính

NLTC cho phát triển KT-XH rất đa dạng, có thể đến từ nhiều chủ thể, nhiều nguồn với qui mô và phạm vi khác nhau như từ các cá nhân, các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị – xã hội…Tùy mục đích phân tích mà có thể phân loại các NLTC thành các loại khác nhau.

– Phân loại theo nguồn huy động:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

+ NLTC từ Ngân sách Nhà nước (NSNN): NSNN cho xây dựng NTM là các khoản chi của NSNN cho đầu tư xây dựng NTM. Nguồn vốn NSNN đảm bảo cung cấp nguồn lực tài chính để xây dựng các hạng mục mang tính “xương sống” của NTM. Trong chương trình XDNTM, NSNN hỗ trợ trực tiếp, bao gồm cả trái phiếu Chính phủ và NLTC từ thực hiện lồng ghép các NLTC của các CTMTQG; các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn nông thôn.

+ NLTC từ tín dụng bao gồm từ tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và nguồn vay thương mại. Huy động vốn thông qua kênh tín dụng, các chủ thể luôn cân nhắc giữa tỷ suất sinh lời từ sử dụng vốn vay với chi phí vốn vay. Đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn mức độ rủi ro cao, tỷ suất sinh lời thấp hơn với lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, do đó, để thu hút nguồn tín dụng đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn cần phải có sự can thiệp hỗ trợ từ phía Nhà nước thông qua chính sách chính sách ưu đãi đối với người đi vay và các tổ chức tín dụng.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

+ NLTC từ các doanh nghiệp (DN) là nguồn vốn của các DN đầu tư trực tiếp xây dựng các công trình NTM có khả năng thu hồi vốn theo hình thức riêng lẻ hoặc liên doanh, liên kết thông qua các hình thức BOT, BT,… Ngoài ra các doanh nghiệp còn có thể hỗ trợ đóng góp cho xây dựng các công trình cụ thể cho XDNTM của địa phương. Đây là nguồn vốn rất quan trọng, đặc biệt đối với giai đoạn phát triển NN, NT hiện nay. Huy động hiệu quả nguồn vốn này sẽ có tác động to lớn đến chuyển dịch CCKT, tăng trưởng, phát triển kinh tế, mặt khác sẽ có điều kiện tiếp cận và nhận chuyển giao trình độ quản lý và khoa học công nghệ vào lĩnh vực NN, NT.

+ NLTC từ cộng đồng dân cư gồm các khoản “đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện của nhân dân ở các địa phương cho từng dự án cụ thể và các khoản viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước”[71].

– Phân loại theo xuất xứ NLTC

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

+ NLTC trong nước bao gồm nguồn lực từ khu vực nhà nước và nguồn lực từ khu vực tư nhân. NLTC từ khu vực nhà nước gồm: nguồn vốn đầu tư từ NSNN, NLTC từ các DN nhà nước, NLTC từ các tổ chức tài chính trung gian của nhà nước. NLTC từ khu vực tư nhân gồm: nguồn lực từ các DN tư nhân, NLTC của các TCTD từ khu vực tư nhân, nguồn vốn tiết kiệm của các hộ gia đình, cá nhân.

+ NLTC từ nước ngoài gồm: nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nguồn vốn từ các tổ chức phi Chính phủ (NGO), nguồn vốn từ cá nhân người nước ngoài…

– Phân loại theo thời gian huy động

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

+ NLTC ngắn hạn: đây là những NLTC huy động, sử dụng trong một thời gian ngắn (dưới 1 năm). Đặc điểm của NLTC ngắn hạn thường ít rủi ro, chi phí huy động thấp nhằm phục vụ cho các mục đích đầu tư ngắn hạn, quay vòng vốn nhanh.

+ NLTC trung và dài hạn: là NLTC huy động, sử dụng có thời gian trên 1 năm. Đặc điểm của NLTC này là thời gian sử dụng dài ngày, chịu rủi ro lớn hơn, chi phí huy động cao hơn và thường được dùng cho các dự án trung – dài hạn, cần thời gian hoàn vốn dài hoặc hoàn vốn từng phần.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận