vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Quy trình triển khai giải pháp hệ thống thông tin

Triển khai giải pháp HTTT là hoạt động quan trọng trong quá trình ứng dụng CNTT vào tổ chức, doanh nghiệp. Đây là quá trình hiện thực hóa trong kế hoạch HTTT của tổ chức. Triển khai là giai đoạn quan trọng của quy trình phát triển HTTT: đưa HTTT vào ngữ cảnh sử dụng nó.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Theo O’Brien và Marakas (2005) vòng đời phát triển HTTT trải qua 5 giai  đoạn: “Khảo sát; Phân tích; Thiết kế; Triển khai; Bảo trì” (hình 1.6). Trong đó, giai đoạn khảo sát hệ thống nhằm khảo sát hiện trạng và xác lập dự án; phân tích hệ thống tập trung vào xác định các nhu cầu thông tin và chức năng của hệ thống; thiết kế hệ thống là thiết kế vật lý, logic và các thông số kỹ thuật cho phần cứng, phần mềm, dữ liệu, con người, mạng đảm bảo thực hiện các chức năng đã phân tích; triển khai hệ thống thực hiện đưa hệ thống, kiểm thử hệ thống, đào tạo người sử dụng hệ thống, chuyển đổi dữ liệu; cuối cùng là giai đoạn bảo trì hệ thống thực hiện các điều chỉnh cần thiết các chức năng của HTTT đảm bảo theo yêu cầu thực tế.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Quy trình triển khai các giải pháp HTTT là quy trình phức tạp, nhiều tác động ảnh hưởng đến triển khai thành công. Do đó, quy trình triển khai HTTT đòi hỏi tuân theo quy trình chuẩn mực và được kiểm soát chặt chẽ. Mỗi giải pháp HTTT triển khai cho mỗi tổ chức khác nhau sẽ có quy trình triển khai khác nhau nhưng quy trình triển khai giải pháp HTTT nói chung thường gồm 11 bước chính: Lựa chọn sơ bộ giải pháp; Đánh giá giải pháp và lựa chọn giải pháp tối ưu; Lập kế hoạch dự án; Phân tích sự khác biệt; Tái cấu trúc; Cấu hình, thiết lập hệ thống; Đào tạo đội ngũ triển khai; Kiểm tra, thử nghiệm; Đào tạo người sử dụng; Chạy thật hệ thống; Hỗ trợ vận hành (theo hình 1.7) (Manoj (2013))

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận