vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Thực trạng tăng trưởng xanh các ngành công nghiệp Việt Nam

Trong những năm qua, phát triển ngành công nghiệp thực hiện theo hướng TTX xuất phát từ mục tiêu phát triển bền vững ngành Công Thương theo hướng TTX, phát  thải carbon thấp ứng phó với biến đổi khí hậu.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Việc phát triển ngành công nghiệp Việt Nam thực hiện theo Quyết định 879/QĐ-TTg ngày 09/06/2014 “Phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” với quan điểm phát triển công nghiệp trên cơ sở TTX, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Hai trong số các mục tiêu cụ thể của chiến lược công nghiệp là tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm giai đoạn 2021-2025 đạt 7-7.5%/năm và tỷ lệ phát thải khí nhà kính ngành công nghiệp giữ tăng bình quân khoảng 4-4.5%/năm. Định hướng đến năm 2035, Công nghiệp Việt Nam phát triển thân thiện môi trường, công nghiệp xanh. Một trong những giải pháp về môi trường trong Chiến lược công nghiệp là, xây dựng và ban hành các quy chuẩn kỹ thuật môi trường đảm bảo PTBV, bảo vệ môi trường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật và bảo vệ môi trường [15].

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Một số kết quả phát triển công nghiệp theo hướng TTX, PTBV và ứng phó với biến đổi khí hậu:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Phát hành 86 bản tin và tờ rơi phục vụ công tác tuyên truyền về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (tính đến quý III năm 2018); công bố 44 tài liệu phục vụ công tác đào tạo, tập huấn về sản xuất sạch hơn; 22 sổ tay hướng dẫn kỹ thuật cho các ngành lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Thực trạng phát triển các ngành công nghiệp theo hướng TTX cho thấy đạt được một số kết quả nhất định như công tác tuyên truyền với các ấn phẩm tờ rơi, tài liệu, số  tay hướng dẫn…; ban hành một số định mức tiêu hao năng lượng; một số chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững… Tuy nhiên, việc xây dựng các tiêu chí cụ thể đánh giá thực hiện TTX trong các ngành công nghiệp chưa được thực hiện. Việc xây dựng các tiêu chí đánh giá TTX là cần thiết để đánh giá việc thực hiện TTX của ngành công nghiệp

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận