vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Xác định căn cứ lựa chọn tiêu chí trong tăng trưởng xanh

Bước đầu tiên của quá trình xây dựng bộ tiêu chí là cần xác định được các nguồn  dữ liệu để tổng hợp các chỉ số. Trên cơ sở mục đích là xây dựng bộ tiêu chí đánh giá TTX cho doanh nghiệp SXXM luận án xác định nguồn dữ liệu được tập hợp bao gồm: (1) Hệ thống các chỉ số đánh giá liên quan đến TTX; (2) Khung TTX ngành công nghiệp; (3) Phương pháp phân tích quá trình (PAM) và phân tích dòng NVL (MFA) cho quá trình SXXM; (4) Hệ thống quản lý môi trường ISO14000; và (5) Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS18001. Kết quả của bước đầu tiên là phải có được bảng tổng hơp chỉ số bao gồm các nhóm chỉ số, tổng có bao nhiêu chỉ số và mỗi nhóm có số lượng chỉ số là bao nhiêu.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

PAM cần được được thực hiện cho quá trình SXXM [89]. Trong đó, lưu đồ hệ thống được đánh giá là một quá trình/tập quá trình, gây ra các tác động (những thay đổi lượng, chất lượng) tới các nguồn lực. Trong phân tích quá trình SXXM, việc mô tả tóm tắt được thực hiện ở tất cả các hoạt động gây ra tác động lớn, và mỗi tác động được đánh giá xem những vấn đề hoặc những ảnh hưởng đó tác động ra sao đến TTX. PAM cho quá trình SXXM cần phải thực hiện các hoạt động như sau: (1) xác định phạm vi sơ bộ và những định nghĩa cần thiết, (2) khung TTX hệ thống SXXM đưa ra các chỉ số và hệ đo lường,  và (3) xác nhận và thay đổi sử dụng đầu vào. Cấu trúc hệ thống SXXM bao gồm các quá trình biến đổi nguồn lực (đá vôi, đất sét…) thành đầu ra sản phẩm xi măng (phúc lợi, lợi ích) và đầu ra không mong muốn (chất thải, khí thải, bụi…). Khung TTX ngành xi măng được thể hiện trong Hình 3.5. Việc xác định ranh giới hệ thống SXXM rất quan trọng bởi vì nó xác định những hoạt động và những tác động đến hệ thống SXXM. Cần đánh giá các dòng NVL và năng lượng, đầu vào, đầu ra của quá trình SXXM từ đó xác định tác động trong quá trình sản xuất đến môi trường, kinh tế, lao động, tái chế, và chính sách.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận