Bàn luận về thuận lợi và khó khăn khi xây dựng bộ tiêu chí

Quá trình xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thực hiện TTX cho doanh nghiệp SXXM có những thuận lợi nhất định:

Mặc dù luận án đã đạt được mục tiêu xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá thực hiện TTX cho doanh nghiệp SXXM. Tuy nhiên quá trình xây dựng bộ tiêu chí cũng đã gặp phải những khó khăn nhất định. Những khó khăn khi xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thực hiện TTX cho doanh nghiệp SXXM:

Bình luận