vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Cách nghiên cứu xây dựng chỉ số

Hiện nay chưa có công bố chính thức bộ chỉ số đánh giá TTX ở cấp độ ngành hay doanh nghiệp. Trên thế giới đã có bộ chỉ số sản xuất bền vững chung cho các doanh nghiệp [21]. Tại Việt Nam đã có bộ tiêu chí bền vững ngành Than khoáng [27] và bộ chỉ số đánh giá bền vững địa phương [25]. Phương pháp xây dựng bộ chỉ số bền vững ngành Than khoáng sản không được đề cập đến một cách rõ ràng cụ thể, chưa mang tính hệ thống. Phương pháp Delphi thường được sử dụng để xây dựng chỉ số ở cấp địa phương/vùng. Phương pháp xây dựng bộ chỉ số sản xuất bền vững của Rahdari A. H & Anvary Rostamy A. A (2015) tương đối rõ ràng, tuy nhiên bộ chỉ số lại đánh giá bền vững chung chung mà không hướng đến doanh nghiệp cụ thể trong ngành nào. Ở cấp doanh nghiệp đã có bộ chỉ số đánh giá TTX đối với các doanh nghiệp tại JSC “Kryon” của Belarus [31] nhưng bộ chỉ số TTX cấp doanh nghiệp này đánh giá TTX các doanh nghiệp nhưng lại dựa trên bộ chỉ số TTX quốc gia của OECD, điều đó cho thấy việc đánh giá này chưa thực sự chính xác và phù hợp.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Qua các công trình nghiên cứu có thể thấy rằng quá trình xây dựng bộ chỉ số thực hiện chủ yếu cho vấn đề PTBV và SXBV. Việc xây dựng chỉ số bắt đầu từ việc đánh giá nguồn dữ liệu sẵn có; xác định mục tiêu xây dựng chỉ số; xác định phạm vi cụ thể và sau đó phác thảo thảo bộ chỉ số cơ sở. Tùy thuộc vào yêu cầu và mục đích cụ thể mà có thể sử dụng một số phương pháp và kỹ thuật để lọc và rút gọn bộ chỉ số với sự đánh giá của các bên liên quan. Cuối cùng là đề xuất bộ chỉ số và cập nhật bộ chỉ số.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Dựa trên việc thu thập và nghiên cứu các công trình, luận án đánh giá một số đặc điểm quy trình, phương pháp xây dựng bộ chỉ số liên quan đến TTX như sau:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận