vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Chỉ số đánh giá hiệu quả nguồn lực

Bộ chỉ số hiệu quả nguồn lực giúp sản xuất bền vững và tiêu thụ tài nguyên một cách có hiệu quả của vùng/quốc gia. Bộ chỉ số được xây dựng dựa trên khung hiệu quả nguồn lực (Bảng 2.2) và chia thành 2 nhóm: nhóm giám sát và cải tiến hiệu quả tài nguyên (bao gồm 32 chỉ số/8 lĩnh vực) và nhóm tăng trưởng kinh tế, phát triển con người (11 chỉ số) [101]. Chi tiết bộ chỉ số này trong Phụ lục 1.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận