vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Quy mô và cơ cấu các nguồn lực tài chính huy động cho xây dựng nông thôn mới

Bảng 3.4 cho thấy, tổng NLTC huy động từ năm 2011 đến 2016 đạt 71.039,84 tỷ đồng, trong đó NSNN 9.253,78 tỷ đồng (chiếm 13,03%); NLTC từ tín dụng 55.733,7 tỷ đồng (chiếm 78,5%); NLTC từ DN 1.664 tỷ đồng (chiếm 2,34%); NLTC do người dân đóng góp 4.388,36 tỷ đồng (chiếm 6,18%).

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Theo kết quả tổng hợp tại Bảng 3.5, so với kế hoạch đề ra, tổng số NLTC đã huy động và sử dụng cho XDNTM tại Hà Tĩnh trong giai đoạn 2011 – 2016 đạt 105,7% so với kế hoạch, trong đó vốn NSNN đạt 91,17% so với kế hoạch; NLTC từ tín dụng đạt 116,11% so với kế hoạch; NLTC từ DN đạt 46,22% và nguồn huy động từ cộng đồng dân cư đạt 79,79% kế hoạch. Những kết quả đạt được kể trên đã nói lên sự đúng đắn, linh hoạt trong lãnh đạo, điều hành của chính quyền các cấp của tỉnh Hà Tĩnh đối với các NLTC cho XDNTM.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Trong giai đoạn 2011-2016, đã có nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi đầu tư từ NSNN cũng như ưu đãi thu hút đầu tư xã hội vào khu vực NN, NT. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư công cho NN, NT, NT đã được ban hành tương đối đầy đủ, Chính phủ, UBND Tỉnh đã ưu tiên bố trí NLTC đầu tư từ NSNN, trái phiếu Chính phủ và tăng cường huy động các NLTC từ tín dụng đầu tư cho phát triển NN, NT. Trong giai đoạn 2011 – 2016, tổng NLTC liên tục gia tăng và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng NLTC đầu tư phát triển của toàn xã hội.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

NSNN XDNTM của Tỉnh tăng qua các năm, tuy nhiên xét về mặt cơ cấu các NLTC thì NSNN giảm dần từ 17,56% (2011) còn 6,78% (năm 2016). Điều này cho thấy, khởi đầu NSNN đóng vai trò quan trọng trong XDNTM, đây được xem là “vốn mồi” để huy động các NLTC khác. Việc huy động NLTC từ DN còn rất thấp, chỉ đạt 2,34% so với tổng NLTC (trong Quyết định 800 là 20%). Điều này dẫn đến NLTC từ tín dụng chiếm vai trò chính với tỷ lệ 78,5%(gần gấp 3 lần quy định là 30%). Đây là vấn đề cần lưu ý khi xem xét mục tiêu XDNTM bền vững.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận