vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Hệ thống các chỉ tiêu đo lường cấu trúc vốn

Sự kết hợp giữa nợ và VCSH trong cơ cấu vốn của doanh nghiệp được đo lường thông qua một trong các hệ số tài chính sau: tỷ số nợ, tỷ số VCSH, hệ số nợ trên VCSH và hệ số đòn bẩy tài chính. Các chỉ tiêu này thể hiện mức độ đóng góp của các chủ thể tài trợ khác nhau trong tổng vốn đầu tư, cho biết mức độ sử dụng nợ và khả năng đảm bảo tự chủ tài chính của doanh nghiệp (được trình bày chi tiết Bảng 2.2). Một doanh nghiệp có tài sản được tài trợ chủ yếu bằng VCSH thì tỷ số VCSH cao, tỷ số nợ thấp, hệ số đòn bẩy tài chính thấp, theo đó hệ số nợ trên VCSH cũng thấp và ngược lại (Ngô Kim Phượng, 2013).
Căn cứ thời hạn hoàn trả, nguồn vốn là sự kết hợp giữa NVNH và NVDH được đo lường qua tỷ lệ NVNH trên TTS và tỷ lệ NVDH trên TTS. Nội dung chi tiết về cách tính và ý nghĩa của các chỉ tiêu đo lường CTV ở khía cạnh này được thể hiện trong bảng

Các chỉ tiêu đo lường CTV căn cứ theo chủ thể tài trợ

Chỉ tiêu

Ý nghĩa

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Tỷ số nợ = Nợ x 100%

TTS

Trong 100 đồng tổng vốn có bao nhiêu đồng là nợ, hay nói cách khác là có bao nhiêu % tài sản được tài trợ bởi nợ.

Tỷ số nợ lớn hơn 50% cho biết cơ cấu vốn nghiêng về nợ.

Tỷ số VCSH = VCSH x

TTS

100%

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Trong 100 đồng tổng vốn có bao nhiêu đồng là VCSH, hay nói cách khác là có bao nhiêu % tài sản được tài trợ bởi VCSH.

Tỷ số tự tài trợ lớn hơn 50% cho biết cơ cấu vốn nghiêng

về VCSH.

Hệ số nợ trên VCSH =

Nợ x 100%

VCSH

Một đồng VCSH thì “gánh” bao nhiêu đồng nợ. Hệ số nợ trên VCSH lớn hơn 1 cho biết cơ cấu vốn nghiêng về nợ,

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

khả năng thanh toán nợ thấp và ngược lại.

Hệ số đòn bẩy tài

chính = TTS x 100%

VCSH

Tổng số vốn của DN gấp bao nhiêu lần so với VCSH. Hệ số đòn bẩy tài chính lớn hơn 2 cho biết cơ cấu nghiêng về nợ.

Các chỉ tiêu đo lường CTV căn cứ theo thời hạn hoàn trả

Chỉ tiêu

Ý nghĩa

Tỷ lệ NVNH trên TNV =

NNH x 100%

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

TTS

DN có bao nhiêu % tài sản được tài trợ bởi NVNH (NVNH chiếm bao nhiêu % trong TNV).

Tỷ lệ NVDH trên TNV =

VCSH+NDH x 100%

TTS

DN có bao nhiêu % tài sản được tài trợ bởi NVDH (NVDH chiếm bao nhiêu % trong TNV).

Tiếp cận CTV theo thời hạn hoàn trả thông qua hai chỉ tiêu trên là cơ sở để đánh giá mối quan hệ giữa cơ cấu vốn và cơ cấu tài sản. Doanh nghiệp có tỷ trọng tài sản cố định trong TTS cao thì tỷ lệ NVDH trên TTS cũng phải cao, thậm chí phải cao hơn nhằm đảm bảo an toàn, giảm thiểu rủi ro trong cơ cấu tài chính. Nếu doanh nghiệp có tỷ lệ NVNH trên TTS lớn hơn tỷ trọng TSNH trong TTS, điều này cho thấy, cơ cấu tài chính đang bị mất cân đối – vốn lưu động ròng âm, rủi ro thanh toán cao.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận