vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Hoàn thiện chính sách đối với các công ty chứng khoán và trung gian chứng khoán

Thực hiện đề án tái cấu trúc TTCK của Chính phủ phấn đấu năm 2020 thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung dài hạn chủ yếu cho nền kinh tế nên đến cuối năm 2017 số lượng công ty chứng khoán giảm từ 105 công ty năm 2012 xuống còn 77 công ty năm 2017. Để nhằm hoàn thiện và phát triển thị trường chứng khoán thì Chính phủ cần phải xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý đối với các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

– Nâng cao vai trò quản lý của Ủy ban chứng khoán Nhà nước

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

+ Tiếp tục triển khai tái cấu trúc TTCK, tăng cường công tác quản lý, tích cực thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với các công ty chứng khoán, thanh lọc các công ty chứng khoán yếu kém.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

+ Hoàn thiện hồ sơ xây dựng Luật chứng khoán sửa đổi trong đó (i) Quy định lại việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp; (ii) Xác định vai trò, trách nhiệm của công ty chứng khoán trong việc đảm bảo khách hàng của mình phải tuân thủ quy định pháp luật; (iii) Chuẩn hóa quy định về quản trị công ty đối với công ty đại chúng, quản trị công ty đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nhằm nâng cao chất lượng các doanh nghiệp.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

– Ủy ban chứng khoán Nhà nước tăng cường phối hợp với các công ty chứng khoán hình thành một hệ thống các tổ chức trung gian trên thị trường hiện đại, đáp ứng các yêu cầu về cạnh tranh và tiếp tục hỗ trợ cho quá trình phát triển thị trường chứng khoán và nền kinh tế.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

– Chính phủ cần có các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho các công ty chứng khoán hoạt động và có những hướng dẫn cụ thể như hỗ trợ về thuế, hỗ trợ công tác quản trị điều hành…

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận