Hỗ trợ khởi nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Xây dựng đề án ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng đến năm 2020. Năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức đánh giá và nghiệm thu Đề án “Ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng” và sẽ tổ chức triển khai thực hiện trong giai đoạn 2017-2020, trong đó có nội dung về việc xây dựng Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ tổng hợp của thành phố.

Filed in: Chưa phân loại

Bình luận