vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Hoàn thiện chính sách đối với công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm

Chính phủ cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong tất cả các hoạt động của thị trường chứng khoán gồm có giám sát tuân thủ, giám sát giao dịch và giám sát rủi ro. Cụ thể:

–  Tiếp tục ban hành các văn bản pháp luật để điều chỉnh, bổ sung giám sát các hoạt động ngày càng phức tạp của thị trường chứng khoán, với những hàng hóa chứng khoán mới.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

– Xây dựng cơ chế phối hợp và chia sẻ thông tin giữa Ủy ban chứng khoán nhà nước với các bộ, ngành liên quan, với các sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán, các công ty chứng khoán, nhà đầu tư, các ngân hàng giám sát trong triển khai công tác giám sát giao dịch.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

– Công tác kiểm tra, giám sát phải thực hiện thường xuyên liên tục và có hệ thống trong đó gồm có kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

– Hiện đại hóa, điện tử hóa hạ tầng công nghệ kết nối dữ liệu với các sở giao dịch chứng khoán và trung tâm lưu ký chứng khoán để tăng cường quản lý tổ chức kinh doanh chứng khoán, tổ chức phát hành để phục vụ dữ liệu cho công tác giám sát.

– Nâng cao năng lực trình độ chuyên môn của các cán bộ chuyên trách thanh tra kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh chứng khoán; Có chính sách khuyến khích hoặc xử lý nghiêm đối với cán bộ khi thực hiện tốt hoặc vi phạm trong công tác thanh tra kiểm tra giám sát;

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

– Bổ sung quy định để đảm bảo Sở giao dịch chứng khoán có nghĩa vụ là 1 cấp giám sát trong hệ thống giám sát 3 cấp như thông lệ quốc tế.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận