vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Tài khoản 128 – Đầu tư ngắn hạn khác

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản đầu tư ngắn hạn khác bao gồm cả các khoản cho vay mà thời hạn thu hồi không quá một năm. Trong các trường hợp đầu tư bằng tiền hoặc hiện vật (như tài sản cố định, nguyên liệu, vật liệu, hàng hoá,…) giá trị khoản đầu tư được tính theo giá thoả thuận của các bên tham gia đầu tư đối với các tài sản đưa đi đầu tư. Phần chênh lệch (nếu có) giữa giá trị ghi sổ kế toán của đơn vị với giá trị tài sản được đánh giá lại phản ánh vào bên Nợ TK 811 hoặc bên Có TK 711. Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng khoản đầu tư, từng hợp đồng cho vay.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 128 – ĐẦU TƯ NGẮN HẠN KHÁC

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bên Nợ:

Giá trị các khoản đầu tư ngắn hạn khác tăng

Bên Có:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Giá trị các khoản đầu tư ngắn hạn khác giảm

Số dư bên Nợ:

Giá trị các khoản đầu tư ngắn hạn khác hiện còn

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Tài khoản 128 – Đầu tư ngắn hạn khác, có 2 tài khoản cấp 2:
– Tài khoản 1281 – Tiền gửi có kỳ hạn: Phản ánh tình hình tăng, giảm và số hiện có của tiền gửi có kỳ hạn.
– Tài khoản 1288 – Đầu tư ngắn hạn khác: Phản ánh tình hình tăng, giảm và số hiện có của các khoản đầu tư ngắn hạn khác.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Khi dùng vốn bằng tiền để đầu tư ngắn hạn, ghi:
Nợ TK 128 – Đầu tư ngắn hạn khác (1281, 1288)
Có các Tài khoản 111, 112,…

2. Doanh nghiệp đưa đi đầu tư bằng vật tư, sản phẩm, hàng hoá và thời gian nắm giữ các khoản đầu tư đó dưới 1 năm:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

2.1. Nếu giá trị vật tư, sản phẩm, hàng hoá đưa đi đầu tư được đánh giá lại cao hơn giá trị ghi sổ kế toán, ghi:
Nợ TK 128 – Đầu tư ngắn hạn khác (1288)
Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu
Có TK 155 – Thành phẩm
Có TK 156 – Hàng hoá
Có TK 711 – Thu nhập khác (Số chênh lệch giữa giá trị vật tư, hàng hoá được đánh giá lại cao hơn giá trị ghi sổ).

2.2. Nếu giá trị vật tư, sản phẩm, hàng hoá đưa đi đầu tư được đánh giá lại nhỏ hơn giá trị ghi sổ kế toán, ghi:
Nợ TK 128 – Đầu tư ngắn hạn khác (1288)
Nợ TK 811 – Chi phí khác (Số chênh lệch giữa giá trị vật tư, hàng hoá được đánh giá lại nhỏ hơn giá trị ghi sổ)
Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu
Có TK 155 – Thành phẩm
Có TK 156 – Hàng hoá.

3. Khi thu hồi các khoản đầu tư ngắn hạn khác, ghi
Nợ các TK 111, 112, 152, 156, 211,…
Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (Trường hợp lỗ)
Có TK 128 – Đầu tư ngắn hạn khác (1281, 1288) (Giá vốn)
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Trường hợp lãi).

4.7/5 - (3 bình chọn)
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận