vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Kinh nghiệm của Lâm Đồng về quản lý huy động, sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông

Lâm Đồng là tỉnh miền núi thuộc Nam Tây Nguyên có diện tích tự nhiên hơn 9,7 ngàn km2 với 12 đơn vị hành chính cấp huyện và 147 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 117 xã triển khai chương trình XDNTM. Qua thực hiện XDNTM, bộ mặt NT thay đổi, kết cấu hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân nâng lên; nhân dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng, thực hiện Chương trình[73].

Một số kinh nghiệm quản lý huy động và sử dụng NLTC rút ra từ quá trình XDNTM ở Lâm Đồng:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Về phân bổ NLTC, để thực hiện tốt việc huy động, phân bổ nguồn lực XDNTM một cách hợp lý, ngoài việc xây dựng đề án NTM, đề án phát triển sản xuất cho từng xã , UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo xây dựng đề án huyện NTM đối với những huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2010 – 2020; việc phân bổ nguồn lực XDNTM hàng năm được căn cứ vào mục tiêu, lộ trình của đề án cấp xã, huyện đã được phê duyệt.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Ban hành các chính sách đặc thù của tỉnh về huy động và sử dụng NLTC. BCĐ XDNTM tỉnh và UBND tỉnh đã giao các sở, ngành vận dụng, cụ thể hóa các chính sách, các văn bản, hướng dẫn của Trung ương để áp dụng cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong XDNTM, thực hiện tốt chủ trương “Dân làm, thôn làm, xã làm là chính”, “Nhân dân làm công trình, nhà nước hỗ trợ ca máy”…

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Thực hiện bố trí các NLTC theo hướng ưu tiên cho các xã đặc biệt khó khăn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã điểm, xã ưu tiên và huyện điểm XDNTM. Việc bố trí NLTC tập trung cho các xã thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết 30a nhằm tạo nguồn lực để các xã này từng bước khắc phục khó khăn hoàn thành mục tiêu XDNTM giai đoạn 2016 – 2020; đối với các xã điểm, xã ưu tiên và huyện điểm XDNTM, việc bố trí ưu tiên sẽ tạo điều kiện cho các địa phương này sớm hoàn thành mục tiêu XDNTM theo lộ trình đề ra đồng thời kịp thời khuyến khích được các địa phương làm tốt.

Coi trọng công tác tín dụng, khai thông mọi nguồn vốn để “người dân đầu tư phát triển sản xuất NN, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ NT, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân NT”[89], làm tiền đề hoàn thành các tiêu chí NTM khác.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát sử dụng NLTC: Hàng năm các tổ chức như HĐND tỉnh, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Kiểm toán Nhà nước,.. tiến hành kiểm tra, giám sát Chương trình XDNTM, trong đó có nội dung quan trọng là kiểm tra, giám sát cơ chế phân bổ và sử dụng NLTC XDNTM, đảm bảo việc phân bổ và sử dụng nguồn lực NTM hàng năm phù hợp với điều kiện thực tế của Tỉnh. Ngoài ra công tác kiểm tra giám sát của BCĐ NTM, MTTQ Việt Nam cùng các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp cũng được quan tâm đẩy mạnh đảm bảo đạt kết quả cao trong XDNTM. Phát huy vai trò giám sát của cộng đồng dân cư là yếu tố quan trọng để đảm bảo đầu tư phù hợp với quy hoạch được duyệt, nâng cao hiệu quả đầu tư, nâng cao chất lượng các công trình, dự án. Để phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, BCĐ các cấp luôn chú trọng kiện toàn tổ chức của Ban phát triển thôn, BGSCĐ, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực giám sát cho các thành viên.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận