vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Phân loại cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp căn cứ vào phạm vi huy động vốn

Căn cứ vào phạm vi huy động vốn, nguồn vốn được phân loại thành: (i) Nguồn vốn bên trong và (ii) Nguồn vốn bên ngoài.

Nguồn vốn bên trong: Là nguồn vốn được tạo ra từ chính kết quả hoạt động của bản thân DN mà DN có thể huy động vào hoạt động sản xuất kinh Nguồn vốn này phản ánh mức độ tự tài trợ và mức độ độc lập tài chính của DN. Nguồn vốn bên trong của DN là phần lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư của các DN.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Nguồn vốn bên ngoài: Là nguồn vốn DN có thể huy động từ các chủ thể bên ngoài DN để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh DN có thể huy động từ các nguồn như: Vay cá nhân, Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng; phát hành cổ phiểu, trái phiếu; thuê tài sản; góp vốn liên doanh, liên kết.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Mục đích phân loại cơ cấu nguồn vốn theo phạm vi huy động vốn:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Thứ nhất, đánh giá được mức độ độc lập tài chính trong hoạt động kinh doanh. Tỷ trọng và quy mô nguồn vốn bên trong sẽ tỷ lệ thuận với mức độ độc lập tài chính của DN. Nguồn vốn bên trong mang lại mức độ độc lập cho DN trong các quyết định kinh doanh do không chịu áp lực thanh toán nợ gốc và lãi vay đối với chủ nợ.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Thứ hai, giúp DN thấy được triển vọng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Nguồn vốn bên trong tăng trưởng trong quá trình kinh doanh là tín hiệu cho thấy hoạt động kinh doanh của DN có hiệu quả, lợi nhuận có sự tích luỹ để tái sản xuất kinh doanh.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận