vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Tình hình thực hiện chức năng huy động vốn của thị trường chứng khoán

Số liệu tại Phụ lục 6 cho thấy vốn trên TTCK được huy động từ các hoạt động: phát hành cổ phiếu ra công chúng, đấu giá cổ phần hóa và đấu thầu trái phiếu chính phủ. Tổng giá trị vốn huy động trên TTCK Việt nam tính đến cuối năm 2017 đạt mức 2.666.358 tỷ đồng tương đương với khoảng 132 tỷ USD và đạt tỷ lệ bình quân là 6,7% GDP, 23,58% tổng mức đầu tư xã hội và 26,64% tổng chi ngân sách nhà nước.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Nguồn: Ủy ban chứng khoán nhà nước và Tổng cục Thống kê

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Biểu đồ 2.15 và cho thấy năm 2008 vốn huy động trên thị trường có giảm đáng kể so với năm 2007, tuy vậy từ 2009-2017, vốn huy động trên TTCK tăng liên tục và đều, với số liệu mẫu có mức độ giải thích tổng thể là

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Nguồn: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Giai đoạn 2007-2017, tổng vốn huy động trên TTCK hàng năm có tương quan chặt chẽ với GDP, với , cho thấy, GDP có tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới lượng vốn huy động trên thị trường tức là khi GDP tăng thì tổng vốn huy động trên thị trường chứng khoán sẽ tăng theo tương ứng.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Về cơ cấu vốn huy động, trong tổng số vốn huy động giai đoạn 2007-2017, vốn huy động tư phát hành cổ phiếu ra công chúng chiếm 16,22%, đấu giá cổ phần hóa chiếm 8,38% và đấu thầu trái phiếu Chính phủ chiếm 75,4%. Tuy nhiên, cơ cấu huy động vốn là chưa thực sự tích cực cho phát triển kinh tế vì nguồn lực thị trường tập trung vào trái phiếu chính phủ với tỷ trọng quá lớn.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận