vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bộ chỉ số đánh giá sản xuất bền vững

Bộ chỉ số sản xuất bền vững có 2 cấp độ: cấp ngành và cấp doanh nghiệp. Bộ chỉ số sản xuất bền vững cấp ngành chia làm ba nhóm [103]: Chỉ số kết quả hoạt động (OPI); Chỉ số kết quả quản lý (MPI); Chỉ số điều kiện môi trường (ECI). Chi tiết bộ chỉ số sản xuất bền vững cấp ngành trong Phụ lục 1.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Ở cấp độ doanh nghiệp bộ chỉ số sản xuất bền vững bao gồm 22 chỉ số thuộc 4 cấp: cấp 1 gồm những tuân thủ với những quy định bắt buộc và các chuẩn công nghiệp, trong khi cấp 2 đo lường hiệu quả và năng suất của công ty. Ở cấp 3 và 4 các công ty phải nhìn xa ra ngoài ranh giới công ty và xem xét các tác động của các nhà cung cấp và phân phối. Hệ thống phân cấp này nhấn mạnh rằng việc phát triển các chỉ số cho sản xuất bền vững không phải là tĩnh mà là một quá trình liên tục và phát triển của việc thiết lập các mục tiêu và việc đo lường các kết quả thực hiện. Chi tiết các chỉ số sản xuất bền vững cấp doanh nghiệp trong Phụ lục 1.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận