Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội:

– Hằng tháng người lao động đóng bằng 1% tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

– Hằng tháng người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

– Hằng tháng, Nhà nước hỗ trợ từ ngân sách bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và mỗi năm chuyển một lần.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận