vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Tăng cường nguồn lực tài chính từ cộng đồng dân cư

Chính sách huy động và sử dụng NLTC từ cộng đồng cần linh hoạt và gắn với tình hình thực tế ở cấp cơ sở, việc huy động đóng góp cũng cần phải tính đến yếu tố đặc thù của vùng nhằm khuyến khích người dân tham gia đóng góp xây dựng với hiệu quả cao nhất. Vì vậy, cần chú trọng tuân thủ các nguyên tắc sau: Thứ nhất, huy động sự tham gia, đóng góp phải gắn với lợi ích của người dân của địa phương đó; Thứ hai, mức huy động đóng góp phải phù hợp với khả năng tài chính của nhân dân ở mỗi vùng và mỗi thời điểm nhất định; Thứ ba, công khai minh bạch trong việc huy động cũng như trong quá trình sử dụng nguồn vốn đóng góp và nguồn hỗ trợ từ NSNN; tổ chức họp bàn công khai, dân chủ và đi đến thống nhất về trình tự, các bước tiến hành, mức đóng góp của mỗi hộ gia đình.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bên cạnh việc tuân thủ các nguyên tắc nêu trên, việc huy động đóng góp từ cộng đồng để XDNTM cần thực hiện các giải pháp chủ yếu sau: Một là, tăng cường công tác tuyên truyền về các chính sách để người dân hiểu và nắm bắt được chế độ, chính sách hỗ trợ, khuyến khích hiện hành của Nhà nước trong XDNTM, đồng thời thấy rõ vai trò chủ thể của mình trong XDNTM, tránh tình trạng ỷ lại, trông chờ vào nhà nước; Hai là, tập trung chỉ đạo ưu tiên hoàn thành các công trình mang tính cộng đồng, coi trọng sự tham gia của người dân trong lựa chọn công trình NTM để ưu tiên đầu tư. Sau tiến hành họp dân cư thôn xóm ở địa phương để công khai tiêu chí ưu tiên lựa chọn công trình và kế hoạch đầu tư, đồng thời lấy ý kiến nhân dân về những công trình nào phù hợp tiêu chí đầu tư và thứ tự ưu tiên lựa chọn để đầu tư xây dựng, chính quyền cần lựa chọn những công trình NTM đã được người dân đồng thuận, thống nhất cao. Những kết quả thực hiện các công trình này sẽ làm cho người dân thấy rõ lợi ích mà họ được hưởng và từ đó họ sẽ ý thức được vai trò của mình trong tham gia đóng góp vào chương trình XDNTM của địa phương. Ba là, các hình thức đóng góp phải linh hoạt, phù hợp với khả năng và điều kiện sẵn có của các cá nhân, các tổ chức; có thể thực hiện quyên góp bằng một trong các hình thức hiến đất, tham gia ngày công lao động, đóng bằng tiền hoặc vật liệu xây dựng..; Bốn là, làm tốt công tác động viên khuyến khích những người làm tốt, những điển hình tiên tiến, các mô hình, kinh nghiệm hay về huy động và sử dụng các NLTC cho XDNTM ở Hà Tĩnh và các địa phương trong nước; Năm là, cần xóa bỏ quan điểm “xin – cho” cả ở phía cơ quan quản lý nhà nước và người dân (đối tượng thụ hưởng), muốn XDNTM thì không thể chỉ trông chờ vào sự tự giác tham gia của người dân mà chính quyền các cấp còn phải chủ động tìm mọi cách để chế độ hỗ trợ, khuyến khích của nhà nước đến với người dân càng sớm càng tốt; Sáu là, thực hiện tốt công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong các nội dung XDNTM, đặc biệt là nội dung về huy động và sử dụng các NLTC thực hiện chương trình: cần công bố công khai chủ trương và kế hoạch về XDNTM của địa phương cho toàn thể nhân dân các thôn trong xã; niêm yết công khai phương án quy hoạch XDNTM; công bố công khai nội dung các hoạt động, nguồn vốn đầu tư cho từng hoạt động, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn cho XDNTM, tiến độ thực hiện các hạng mục… để nhân dân tìm hiểu, góp ý và tham gia giám sát; công bố công khai cơ chế huy động, kết quả huy động đóng góp của cộng đồng cho XDNTM để nhân dân giám sát; công bố công khai tiêu chuẩn, chức năng nhiệm vụ của các tổ chức trong XDNTM các cấp để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và tham gia giám sát; thiết lập đường dây nóng, hòm thư góp ý về XDNTM để nhân dân có thể tham gia tích cực vào chương trình này; Bảy là, tiếp tục đẩy mạnh công tác kêu gọi các tổ chức, cá nhân đỡ đầu, tài trợ các xã thực hiện Chương trình MTQG XDNTM. Tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, khơi dậy được sự ủng hộ của con em xa quê, vốn là địa phương có truyền thống hiếu học, con em Hà Tĩnh sau khi tốt nghiệp đại học về công tác ở nhiều miền quê trong nước và nước ngoài. Phần lớn những người này đều thành đạt, có kinh tế khá giả. Với chủ trương thực hiện mục tiêu XDNTM, do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, con em Hà Tĩnh ở mọi miền đã ủng hộ cả về vật chất và tinh thần. Triển khai công tác đỡ đầu, tài trợ trên tất cả các nội dung, lĩnh vực từ công tác lãnh đạo chỉ đạo, tư vấn, hướng dẫn các xã triển khai thực hiện và nguồn lực XDNTM.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận