vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Quá trình thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

Quá trình thực hiện TNXH, TNXH đối với  NLĐ của DN được các nghiên  cứu mang tính học thuật của các nhà nghiên cứu: Panapanaan, và các cộng sự (2003); Jan Jonker và Marco de Witte (2006); Hohnen, P. (2007), Nguyễn Thị  Minh Nhàn, (2015) đề cập theo tiếp cận quá trình thực hiện TNXH gồm các hoạt động: Lập kế hoạch – Plan (P); Thực hiện – Do (D); Kiểm tra – Check (C); Hành động – Act (A). Dựa trên tiếp cận PDCA, quá trình thực hiện TNXH đối với NLĐ với các hoạt động chính: Xây dựng kế hoạch thực hiện, triển khai thực hiện và  đánh giá thực hiện. Do vậy, quá trình thực hiện TNXH đối với NLĐ của DN là sự kế thừa và phát triển nghiên cứu của các học giả về quá trình thực hiện TNXH của DN. Trong quá trình thực hiện TNXH đối với NLĐ có 13 biến quan sát được mã hóa từ CSR1 → CSR13 liên quan đến quá trình thực hiện (xem hình 2.1).

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận