vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Tăng cường trách nhiệm xã hội đối với người lao động trên cơ sở tuân thủ pháp luật và chính sách về lao động

Thực hiện TNXH đảm bảo quyền cho NLĐ là thực hiện tốt quy định pháp  luật hiện hành. Các quy định này giúp DN tiến hành hoạt động kinh doanh ổn định và tự do phát triển trong khuôn khổ. Tại Việt nam các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích  của NLĐ được cụ thể hóa trong Bộ luật lao  động (2012),  Luật việc làm (2013), Luật Bảo hiểm xã hội (2014), Luật an toàn, vệ sinh lao động (2015)… Cụ thể quyền của người lao động được ghi trong Bộ Luật lao động sửa  đổi năm 2012 của Quốc hội nước ta (xem hộp 4 – phụ lục 11).

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Để định hướng phát triển bền vững cũng như coi nguồn nhân lực là nguyên khí của quốc gia. Chính phủ đã ban hành Quyết định số 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Trong đó mục tiêu thứ 8: “Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người”; Quyết định 145/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược hội nhập quốc tế lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu cụ thể: “Hoàn thiện thể chế về lao động – xã hội theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, trong đó có các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO. Đến năm 2030, đảm bảo nội luật hóa toàn bộ các cam kết quốc tế về lao động – xã hội”; Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế về lao động – xã hội; Chỉ thị 52-CT/TW của Ban bí thư về nâng cao đời sống tinh thần của công nhân lao động… Đặc biệt, Nghị định 85/2015/NĐ-CP về chính sách đối với lao động nữ – đối tượng chiếm tới trên 80% lao động tại các DN may. Bởi không giống như lao động nam giới, lao động nữ vừa là lao động vừa là mẹ. Thực hiện quy định cho đối tượng này nhằm mục đích đảm bảo quyền làm việc và quyền bình đẳng giới tạo điều kiện cho họ thực hiện tốt hai chức năng là lao động, làm mẹ để chăm sóc và nuôi dạy con trẻ – thế hệ lao động tương lai. Như vậy, các DN may cần phải lấy các quyết định, nghị định, chỉ thị trên làm quan điểm thực hiện TNXH đảm bảo quyền và trên quyền là lợi ích cho NLĐ.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận