vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Cấu trúc thị trường chứng khoán

 

Tuỳ theo mục đích nghiên cứu, cấu trúc của TTCK có thể được phân  loại theo nhiều tiêu thức khác nhau. Tuy nhiên, thông thường, ta có thể xem  xét ba cách thức cơ bản là phân loại theo hàng hoá, phân loại theo hình thức  tổ chức của thị trường và phân loại theo quá trình luân chuyển vốn.Các  phân tích sau đây sẽ thể hiện từng cách thức phân loại đó.

a. Phân loại theo hàng hoá

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Theo các loại hàng hoá được mua bán trên thị trường, người ta có thể phân thị trường chứng khoán thành thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu và thị trường các công cụ dẫn suất.

Thị trường trái phiếu (Bond Markets) là thị trường mà hàng hoá được  mua bán tại đó là các trái phiếu. Trái phiếu là công cụ nợ, mà thực chất của  việc phát hành các công cụ này là nhà phát hành đứng ra đi vay theo phương  thức có hoàn trả cả gốc lẫn lãi. Người cho vay sẽ không chịu bất cứ trách  nhiệm nào về kết quả hoạt động sử dụng vốn của người vay và trong mọi  trường hợp, nhà phát hành phải có trách nhiệm hoàn trả cho trái chủ theo các  cam kết đã được xác định trong hợp đồng vay. Trái phiếu thường có thời hạn  xác định, có thể là trung hạn hay dài hạn.

Khác với thị trường nợ, thị trường cổ phiếu (Stock Markets) là nơi giao dịch mua bán, trao đổi các giấy tờ xác nhận cổ phần đóng góp của cổ đông.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Cổ đông là chủ sở hữu của công ty và phải chịu trách nhiệm trong phần đóng góp của mình. Cổ phiếu sẽ cho phép họ có quyền yêu cầu đối với lợi nhuận sau thuế của công ty cũng nhưđối với tài sản của công ty, khi tài sản này được đem bán. Cổ phiếu có thời gian đáo hạn là không xác định.

Thị trường các công cụ dẫn suất (Derivative Markets) là nơi các chứng  khoán phái sinh được mua và bán. Tiêu biểu cho các công cụ này là hợp  đồng tương lai (Future Contracts), hợp đồng quyền chọn (Options). Thị  trường này ngày càng trở nên quan trọng đối với các nhà quản lý tài chính.  Nó cung cấp các công cụ phòng vệ hữu hiệu, đồng thời cũng là công cụ đầu  cơ lý tưởng cho các nhà đầu tư.

b. Phân loại theo quá trình luân chuyển vốn

Theo cách thức này, thị trường được phân thành thị trường sơ cấp và thị  trường thứ cấp.  Thị trường sơ cấp hay thị trường cấp 1 (Primary Market)là thị trường  phát hành các chứng khoán hay là nơi mua bán các chứng khoán lần đầu  tiên. Tại thị trường này, giá cả của chứng khoán là giá phát hành. Việc mua  bán chứng khoán trên thị trường sơ cấp làm tăng vốn cho nhà phát hành.  Thông qua việc phát hành chứng khoán, Chính phủ có thêm nguồn thu để tài  trợ cho các dự án đầu tưhoặc chi tiêu dùng của Chính phủ, các doanh nghiệp  huy động vốn trên thị trường nhằm tài trợ cho các dự án đầu tư.  Thị trường thứ cấp hay thị trường cấp 2 (Secondary Market)là thị  trường giao dịch mua bán, trao đổi những chứng khoán đã được phát hành  nhằm mục đích kiếm lời, di chuyển vốn đầu tưhay di chuyển tài sản xã hội.  Quan hệ giữa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp thể hiện trên các  giác độ sau:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Thứ nhất, thị trường thứ cấp làm tăng tính lỏng của các chứng khoán đã  phát hành. Việc này làm tăng sự ưa chuộng của chứng khoán và làm giảm  rủi ro cho các nhà đầu tư. Các nhà đầu tưsẽ dễ dàng hơn trong việc sàng lọc,  lựa chọn, thay đổi kết cấu danh mục đầu tư, trên cơ sở đó làm giảm chi phí  cho các nhà phát hành trong việc huy động và sử dụng vốn. Việc tăng tính  lỏng của tài sản sẽ tạo điều kiện tách biệt giữa sở hữu và quản lý, làm cơ sở  cho việc tăng hiệu quả quản lý doanh nghiệp.  Việc tăng tính lỏng cho các chứng khoán tạo điều kiện cho việc chuyển  đổi thời hạn của vốn, từ vốn ngắn hạn sang trung hạn và dài hạn, đồng thời,  tạo điều kiện cho việc phân phối vốn một cách hiệu quả. Sự di chuyển vốn  đầu tưtrong nền kinh tế được thực hiện thông qua cơ chế “bàn tay vô hình”,  cơ chế xác định giá chứng khoán và thông qua hoạt động thâu tóm, sáp nhập  doanh nghiệp trên thị trường thứ cấp.

Thứ hai, thị trường thứ cấp xác định giá của chứng khoán đã được phát  hành trên thị trường sơ cấp. Thị trường thứ cấp được xem là thị trường định  giá các công ty.

Thứ ba, thông qua việc xác định giá, thị trường thứ cấp cung cấp một  danh mục chi phí vốn tương ứng với các mức độ rủi ro khác nhau của từng  phương án đầu tư, tạo cơ sở tham chiếu cho các nhà phát hành cũng nhưcác  nhà đầu tưtrên thị trường sơ cấp. Thông qua cơ chế bàn tay vô hình, vốn sẽ  được chuyển tới những công ty nào làm ăn có hiệu quả cao nhất, qua đó làm  tăng hiệu quả kinh tế xã hội.

Tóm lại, thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp có quan hệ mật thiết, hỗ  trợ lẫn nhau. Về bản chất, mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán sơ cấp  và thứ cấp là mối quan hệ nội tại, biện chứng. Nếu không có thị trường sơ  cấp sẽ không có thị trường thứ cấp, đồng thời, thị trường thứ cấp lại tạo điều  kiện phát triển cho thị trường sơ cấp. Mục đích cuối cùng của các nhà quản  lý là phải tăng cường hoạt động huy động vốn trên thị trường sơ cấp, vì chỉ  có tại thị trường này, vốn mới thực sự vận động từ người tiết kiệm sang  người đầu tư, còn sự vận động của vốn trên thị trường thứ cấp chỉ là tưbản  giả, không tác động trực tiếp tới việc tích tụ và tập trung vốn.

 c. Phân loại theo hình thức tổ chức của thị trường

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Thị trường chứng khoán có thể được tổ chức theo hai cách sau:

Cách thứ nhất là tổ chức thành các Sở giao dịch (Stock Exchange), tại  đây, người mua và người bán (hoặc đại lý, môi giới của họ) gặp nhau tại một  địa điểm nhất định để tiến hành giao dịch mua bán, trao đổi chứng khoán.  Chính vì vậy, người ta còn gọi Sở giao dịch chứng khoán là thị trường tập  trung, nơi giao dịch mua bán, trao đổi các chứng khoán của các công ty lớn,  hoạt động có hiệu quả. Sở giao dịch chứng khoán được quản lý một cách  chặt chẽ bởi Uỷ ban chứng khoán quốc gia, các giao dịch chịu sự điều tiết  của Luật Chứng khoán và thị trường chứng khoán. Những thị trường chứng  khoán tập trung tiêu biểu được biết đến là Sở giao dịch chứng khoán Luân  đôn (London Stock Exchange), Sở giao dịch chứng khoán Mỹ (American  Stock Exchange), Sở giao dịch chứng khoán Pari (Paris Stock Exchange).

Cách thứ hai, khác với thị trường tập trung, thị trường giao dịch qua  quầy hay thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC: Over -The – Counter  Market) là thị trường của các nhà buôn, những người tạo thị trường (Market  Makers). Các nhà buôn có một danh mục chứng khoán và họ sẵn sàng mua  và bán với các nhà buôn khác cũng nhưcác nhà đầu tưkhi những người này  chấp nhận giá cả của họ. ở thị trường này không có địa điểm giao dịch  chính thức mà có thể diễn ra tại tất cả các quầy, sàn giao dịch của các thành  viên thông qua điện thoại hay mạng máy tính diện rộng. Khối lượng giao  dịch của thị trường này thường lớn hơn rất nhiều lần so với thị trường Sở  giao dịch.

Ngoài hai loại thị trường nêu trên, người ta còn nói đến thị trường thứ  ba, thị trường dành cho các chứng khoán không đủ tiêu chuẩn để giao dịch  trên thị trường tập trung và thị trường OTC. Ngoài ra, người ta còn phân loại  thị trường chứng khoán thành thị trường mở và thị trường đàm phán, thị  trường giao ngay (Spot Markets) và thị trường kỳ hạn (Future Markets). Việc  phân loại thị trường chứng khoán sẽ giúp phân tích cụ thể hơn vai trò của thị  trường chứng khoán.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận