vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Phân loại chứng khoán

Căn cứ vào tính chất sở hữu vốn, đặc điểm tham giá vào quá trình đầu tư, phương thức phân chia thu nhập và tính năng cụ thể, chứng khoán có thể được chia thành các loại chủ yếu sau:

Chứng khoán có thu nhập cố định

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Trong hình thức đầu tư gián tiếp thứ nhất, các công cụ nợ mang lại khoản thu nhập cho nhà đầu tư được ấn định kỳ hạn nắm giữ, phần thu nhập đầu tư được chi trả định kỳ cố định, không phụ thuộc vào kết quả của quá trình sử dụng vốn. Các công cụ nợ gắn với lãi suất đó được gọi là chứng khoán có thu nhập cố định (fixed-income securities).

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Chứng khoán có thu nhập cố định là các công cụ nợ có kỳ hạn, trong đó phần thu nhập nắm giữ được chi trả có kỳ hạn như một khoản lãi suất cố định, không phụ thuộc vào kết quả của quá trình sử dụng vốn.

Chứng khoán có thu nhập cố định bao gồm một số loại chủ yếu: i) Trái phiếu chính phủ, ii) Trái phiếu chính quyền địa phương, iii) trái phiếu doanh nghiệp, iv) Trái phiếu công trình.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Cổ phiếu

Cổ phiếu (còn được gọi là chứng khoán vốn) là giấy chứng nhận xác nhận nhà đầu tư nắm giữ những cổ phần được chia ra lần đầu từ giá trị tài sản của một doanh nghiệp. Cổ phiếu ghi giá trị vốn góp ban đầu này được gọi là cổ phiếu thường hay cổ phiếu phổ thông (common stock), người nắm giữ số cỏ phiếu này có quyền biểu quyết, tham gia các ý kiến điều hành doanh nghiệp. Ngoài ra trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có thể phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức thay vì trả bằng tiền hay để tăng vốn nhưng người nắm giữ cổ phiếu này không có quyền tham gia biểu quyết điều hành doanh nghiệp.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Chứng khoán phái sinh

Gồm các dạng chủ yếu sau: chứng khoán đảm bảo, hợp đồng hoán đổi, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, hợp đồng góp vốn đầu tư và các loại chứng khoán khác do pháp luật quy định.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận