vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Những nghiên cứu ngoài nước liên quan đến kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển, đảo ( tham khảo)

Kinh tế dịch vụ được nghiên cứu từ rất sớm. Từ tư tưởng của trường phái kinh tế trọng thương Tây Âu, đến C.Mác… nhưng, trong khoảng 30 năm trở lại đây việc nghiên cứu về lĩnh vực này được đặc biệt quan tâm, có rất nhiều công trình nghiên cứu về kinh tế dịch vụ như:

Delaunay, Jean – Claude (1992), “Services in economic thought: Three centuries of debate” Kluwer Academic publisherc đã nghiên cứu và đánh giá những đóng góp về mặt lý thuyết của các nhà kinh tế theo chủ nghĩa trọng thương Tây Âu thế kỷ 17,18 đến các nhà kinh tế học hiện đại; Tác giả đã đi sâu phân tích và xác định đặc điểm, quy mô và tầm quan trọng của kinh tế dịch vụ, nhất là nội dung và chiều hướng phát triển hiện nay của kinh tế dịch vụ trong xã hội hậu công nghiệp.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

JamesA.Fitzsimmon; Monaj Fitzsimmons (1998) trong tác phẩm “ServiceManagement: Operation, Strategy, and in Formation Technology”, Mc Graw-Hill 1998 đã phân tích vai trò của kinh tế dịch vụ trong nền kinh tế; nêu khái niệm dịch vụ và chiến lược cạnh tranh thông qua hoạt động dịch vụ; việc cơ cấu các doanh nghiệp dịch vụ, quản lý các hoạt động dịch vụ; trình bày một số mô hình dịch vụ chất lượng với các ứng dụng dịch vụ nổi trội.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Giáo sư James Fitzsimmons (2000), trong“Role of Services in an Economy”- University of Texas at Austin, đã mô tả vai trò trung tâm của dịch vụ trong nền kinh tế, về sự phát triển của một nền kinh tế từ một xã hội nông nghiệp sang xã hội dịch vụ; mô tả các tính năng của nền kinh tế dịch vụ mới và nêu lên một số khái niệm về dịch vụ, cách phân chia các lĩnh vực dịch vụ, vai trò của dịch vụ trong giải quyết việc làm trong xã hội hiện đại.

Jean Gadrey (1992), “L’ e’conomie des Services”, Ed.La D’ecauverte. Trong tác phẩm này tác giả đã đưa ra những lý luận cơ bản về vai trò kinh tế và sự tăng trưởng của các hoạt động kinh tế dịch vụ, phân tích một số hoạt động dịch vụ như: dịch vụ trong công việc nội trợ, dịch vụ cho các hoạt động trong sản xuất của doanh nghiệp, xí nghiệp và các dịch vụ hành chính, phân tích hệ thống dịch vụ và những hạn chế của các hoạt động dịch vụ.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Jan Owen Jansson (2006), “The Economics of Services: Developmen and policy” Cheltenham-Northampton, đã nghiên cứu sự phát triển và xác định mục đích của kinh tế dịch vụ; đưa ra khái niệm, đặc điểm và cấu trúc của kinh tế dịch vụ. Phân tích kinh tế vi mô lý thuyết chi phí của ngành công nghiệp dịch vụ. Đồng thời đưa ra những dự báo về sự phát triển trong tương lai của kinh tế dịch vụ, đề xuất các chính sách của Chính phủ cho sự phát triển ngành kinh tế này.

Riddle D, Nguyễn Hồng Sơn & C.Hernandez (2006), trong “General Framework for a national straegy for the Services sector in Vietnam up to 2020”; UNDP Report đã nghiên cứu một cách tổng thể về sự phát triển của khu vực kinh tế dịch vụ trong 20 năm qua, nêu lên một số thành tựu và những hạn chế, yếu kém của kinh tế dịch vụ; đồng thời đề xuất một số định hướng phát triển của khu vực này trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

DonghyunPark and Kwanho Shin (2012), “The Service Sector in Asia: It an Engine of Growth ? ADB Economis Working Paper Series. Theo các tác giả thì cơ cấu kinh tế dịch vụ trong GDP của một số nước Châu Á và Đông Nam Á trong vài chục năm lại đây đã tăng trưởng khá cao, các tác giả đã dẫn chứng năm 2010 dịch vụ ở các nước như: Hồng Kông chiếm khoảng 85%, Trung Quốc khoảng 38%, Ấn Độ khoảng 45%, Inđônêsia khoảng 40%; Hàn Quốc khoảng 60%; Malaysia khoảng 62%; Singapore khoảng 75%; Thái Lan khoảng 50%… Tuy nhiên ở Việt Nam dịch vụ chiếm khoảng trên 35%. Các tác giả cũng đặt ra những vấn đề về xu hướng phát triển của lĩnh vực dịch vụ trong những thập niên tới, đưa ra một số dự báo cũng như đề xuất các giải pháp để phát triển kinh tế dịch vụ của các quốc gia này.

Nhìn chung những nghiên cứu của các tác giả ngoài nước chỉ dừng lại ở việc đánh giá vai trò của kinh tế dịch vụ, nêu lên các quan niệm về dịch vụ và kinh tế dịch vụ, cạnh tranh dịch vụ, cách phân chia lĩnh vực dịch vụ, những chi phí của lĩnh vực dịch vụ, trình bày một số mô hình dịch vụ chất lượng, khẳng định sự chuyển dịch của kinh tế dịch vụ trong cơ cấu của nền kinh tế hiện đại, đưa ra một số dự báo về sự phát triển của lĩnh vực dịch vụ, mà chưa có tác giả nào đề cập đến lĩnh vực dịch vụ cho phát triển vùng biển, đảo.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận