vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Quan niệm về Dịch vụ và Kinh tế dịch vụ

Dịch vụ (Service) là một trong ba thành tố của nền kinh tế xét trên phương diện cơ cấu kinh tế ngành – đó là, Nông nghiệp – Agricultural sector, Công nghiệp – xây dựng – Industrial Area và Dịch vụ – Service sector.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Ban đầu, dịch vụ chỉ thuần túy phản ánh những hoạt động hỗ trợ cho quá trình sản xuất ra của cải vật chất – hoạt động phi sản xuất. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của sản xuất, của lực lượng sản xuất, của phân công lao động xã hội… và cùng với quan niệm về của cải vật chất cũng có nhiều thay đổi thì theo đó hoạt động dịch vụ cùng với vị trí vai trò của nó cũng thay đổi. Không chỉ tồn tại ở những hoạt động môi giới, hỗ trợ… mà hoạt động dịch vụ còn được coi là một bộ phận đóng vai trò ngày càng quan trọng trong sản xuất xã hội – nó còn trực tiếp sản xuất ra bộ phận sản phẩm có vai trò ngày càng tăng trong đời sống xã hội, đó là sản phẩm dịch vụ. Chẳng hạn, đó là các hoạt động dịch vụ với những sản phẩm kèm theo như dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài chính, tín dụng, dịch vụ hối đoái, dịch vụ vận tải, dịch vụ bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm con người, dịch vụ du lịch, dịch vụ lao động quốc tế… Và theo đó, hình thành nên ngành kinh tế dịch vụ với vai trò ngày càng lớn trong cơ cấu kinh tế quốc dân.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Như vậy, kinh tế dịch vụ là ngành kinh tế trong cấu trúc của nền kinh tế quốc dân. Không chỉ tồn tại với tư cách là lĩnh vực hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất ra của cải vật chất, kinh tế dịch vụ còn trực tiếp là hoạt động sản xuất – sản xuất càng phát triển thì kinh tế dịch vụ ở tư cách này tham gia ngày càng sâu hơn vào lĩnh vực sản xuất ra của cải vật chất, trực tiếp sản xuất ra những hàng hóa đặc thù – hàng hóa dịch vụ.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận