vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Các giải pháp cụ thể thúc đẩy thực hiện MRAs tại Việt Nam.

Tăng cường hiệu quả di chuyển lao động có kỹ năng trong ASEAN đòi hỏi phải thực hiện đồng thời 5 giải pháp liên quan như đã đề cập ở trên, bao gồm: đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế để chủ động tham gia di chuyển lao động có kỹ năng; tăng cường năng lực quản lý di chuyển; cải thiện chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả hoạt động của dịch vụ hỗ trợ và thúc đẩy và tăng cường hợp tác của Việt Nam với các nước ASEAN. Đây là những giải pháp đồng bộ, mang tính chất lâu dài để tăng cường năng lực trong dài hạn cho lao động kỹ năng của Việt Nam.

Trước mắt, để có thể tận dụng và thúc đẩy thực hiện các cam kết và cơ chế  đã được thống nhất ở cấp khu vực, căn cứ kết quả phân tích ở Chương 3 về thực hiện MRAs và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, ngành liên quan, Luận án đề xuất một số hoạt động thúc đẩy thực hiện di chuyển lao động kỹ năng theo MRA trong thời gian tới, bao gồm:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Hoàn thiện và công bố bộ tiêu chuẩn nghề quốc gia theo 8 nhóm nghề MRAs:

Thành lập và kiện toàn các Hội đồng nghề quốc gia, trước mắt tập trung theo 8 nhóm ngành nghề MRAs

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Thành lập và kiện toàn Hội đồng chứng nhận trình độ quốc gia, trước mắt tập trung cho 8 nhóm ngành nghề MRAs:

Thành lập Ủy ban/Văn phòng AQRF

Tuyên truyền phổ biến về MRAs và hệ thống bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề 8 nhóm ngành nghề:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Đề xuất ban hành/thúc đẩy thực hiện chính sách hỗ trợ lao động kỹ năng di chuyển đến làm việc tại các nước ASEAN (ví dụ như kết nối cung cầu các nước ASEAN thông qua thông tin thị trường lao động, hợp tác đào tạo lao động có kỹ năng, tín dụng cho đào tạo lao động kỹ năng cao, ưu đãi thuế…):

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, tạo điều kiện cho di chuyển lao động kỹ năng (Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các văn bản Nghị định, hướng dẫn liên quan của Luật và của các Bộ, ngành quản lý MRAs…):

Xây dựng hệ thống chương trình, giáo trình đào tạo theo Khung trình độ quốc gia:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Nâng cao năng lực cho các cơ sở đào tạo lao động kỹ năng theo tiêu chuẩn quốc gia tương thích với tiêu chuẩn ASEAN và quốc tế:

Xây dựng cơ sở dữ liệu và thiết lập mạng lưới quản lý di chuyển lao động kỹ năng

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận